Några av årets alla talare på Höstmöte 10-12 november med temat Kampen om Kulturarvet.Några av årets alla talare på Höstmöte 10-12 november med temat Kampen om Kulturarvet.

Torsdag 12 november

Årets tema för Höstmötet är ”Kampen om kulturarvet”. Temat kommer även denna, konferensens sista dag, att röra sig kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism.

Program för Riksantikvarieämbetes Höstmöte 2015, med reservation för ändringar.

09.00 – 15.00 | Inspiration, seminarier och workshops

Seminariedagen består av en gemensam inledning och därefter tre block om en timme vardera med parallella seminarier och workshops. Vid dagens slut samlas vi igen för att tillsammans avrunda med inspiration och tankar om vad som bör hända efter konferensen.

09.00 – 09.30 | Gemensam inledning

Vi inleder dagen med frågeställningar som utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om en vision för kulturmiljöarbetet 2030 som genomförs i samverkan med Länsstyrelserna. Dessa frågeställningar kan man bära med sig under alla seminarier under dagen. Frågeställningarna kommer också att diskuteras närmare i två identiska workshops där alla som vill kan vara med och diskutera framtidens kulturmiljöarbete.

Alla som vill kan anmäla sig till en av dessa två workshops.

Workshop | Vision för kulturmiljöarbetet

Ta chansen och var med och bidra till framtidens visionsarbete.

Här kan du vara med och diskutera inriktningen för framtidens kulturmiljöarbete. Tillsammans med en fascilitator, en erfaren processledare, vrider och vänder vi på olika inriktningsförslag och undersöker vilka konsekvenser de skulle få för kulturmiljöarbetet. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med att bidra och genomför därför två identiska workshops under dagen, parallellt med övriga seminarier. I din anmälan anger du om du vill vara med. 

Workshoparna pågår parallellt som de valbara seminarierna under seminarieblock 2 och 3. Till de parallella seminarier behöver man inte förboka plats.

  • 11.00 – 12.00 Workshop, alternativ 1
  • 13.00 – 14.00 Workshop, alternativ 2

Seminarieblock | Valbara seminarier

Under de tre seminarieblocken kommer du att på plats kunna välja fritt bland de seminarier och föreläsningar som pågår i tre stora konferensrum. Vi kommer att tala om ämnen som rör identitet, mångfald och inkludering. 


Block 1 | 09.45 – 10.45

 

Seminarium 1: Bebyggelse – Perspektiv från omvärlden

Hur hanteras de delar av stadsbebyggelsen som förstörs eller väljs bort? I detta första seminarium om bebyggelse ges exempel på perspektiv från två olika städer, Amsterdam i Europa och Alexandria i Nordafrika.

Tusentals byggnader i Nederländerna står tomma. Några av dem för en vecka eller några månader, många över flera år. Arkitekterna Arna Mackic och Ronald Rietveld berättar om installationen ”Vacant NL”, som uppmanar att ta tillvara dessa utrymmen och dess enorma potential för innovativa och kreativa verksamheter.

Mohamed Gohar är en egyptisk arkitekt och forskare som ägnar sig åt att dokumentera Alexandrias arkitektoniska och kulturella arv. Han startade projektet ”Description of Alexandria” för att öka medvetenheten om de hot som den snabba och oplanerade stadsutvecklingen utgör för städers arkitektoniska arv. Projektet uppmärksammar allmänheten och beslutsfattare om stadens bevarande och konserveringsbehov.

Medverkande:
Arna Mackic, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Ronald Rietveld, arkitekt vid RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances)
Mohamed Gohar, arkitekt och initiativtagare till Descriptions of Alexandria

Seminariet hålls på engelska.

Seminarium 2: Förlust av kulturarv – vad händer i hjärnan?

Vad är det som händer i oss när vi blir beskyddare av kulturarv? Varför bryr vi oss om saker först när de är på väg att försvinna?

I ett globalt samhälle där människor, idéer och information rör sig allt snabbare, förändras människors inställning till hur vi identifierar oss och vad som formar ens arv och historia. En del känner sig hemma i samtidens komplexitet och ser den som en drivkraft mot en positiv utveckling snarare än ett hinder eller hot mot kulturarvet. Samtidigt finns nostalgin och sökandet efter trygghet. Kulturmiljöarbetet har en unik potential att bidra till social hållbarhet genom att hjälpa människor att sortera samhällets komplexitet och utforska det som kan upplevas främmande.

I ett samtal mellan stressläkaren Christina Doctare och litteraturvetaren Anna Jörngården, kommer vi få lyssna till vad som händer med oss människor när dessa två sidor kolliderar och konflikter mellan människor och världar uppstår.

Medverkande:
Christina Doctare, stressläkare och debattör
Anna Jörngården, litteraturvetare vid Stockholms universitet

 

Paus med fika | 10.45 – 11.00

 

Block 2 | 11.00 – 12.00

Detta seminarieblock pågår parallellt med workshop Vision för kulturmiljöarbetet alternativ 1, se ovan.

Seminarium 3: Bebyggelse – Perspektiv från Sverige

I dagens andra seminarium om bebyggelse ges exempel på perspektiv från Sverige.

Flera svenska städer har idag en omfattande inflyttning, vilket ställer krav på byggande av nya och fler bostäder och andra typer av förändringar. Hur kan vi uppmärksamma och argumentera för kulturhistoriska värden vid förvaltning och utveckling av stadsbebyggelse? Hur kommer kulturmiljöfrågorna in i stadsutvecklingens olika processer? Vilka exteriöra och interiöra förändringar tål bebyggelsen och vad händer med företeelser som idag inte har något formellt lagskydd, som till exempel den byggnadsanknutna offentliga konsten?

Vi får ta del av erfarenheter från det praktiska arbetet med kulturmiljöfrågor i stadsutvecklingen samt ett forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterat i publikationen ”Offentlig konst – Ett kulturarv”. Avslutande reflektioner sker med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”.

Medverkande:
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum
Karin Hermerén, doktorand institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Cissela Génetay, utredare Riksantikvarieämbetet
Ulf Lindberg, utredare Riksantikvarieämbetet

Seminarium 4:   1 + 1 = 3 Medskapande i praktiken

I dagens samhälle står dialog och medskapande i fokus. Möjligheter skapas att engagera nya och fler brukare av kulturarvet. I detta seminarium presenteras konkreta exempel på projekt som genom dialog och medskapande breddar de historiska berättelserna, utvecklar mötet mellan dåtid och samtid och gör kulturarv till en resurs i en demokratisk samhällsutveckling.

Kalmar länsmuseum presenterar Det digitala Sandby borg, om att tillgängliggöra en otillgänglig plats med hjälp av digitala verktyg, på museet och via webben. Nordiska museet delar med sig av sina erfarenheter av att bygga en verksamhet utifrån strategin Mot nya medier (2010) där dialog och delaktighet står i fokus. Historiska museet berättar om erfarenheter och resultat av det pågående projektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet.

Medverkande:
Fredrik Gunnarsson, Kalmar Läns museum
Lotta Fernstål, Historiska museet
Anna Arnberg, Stiftelsen Kulturmijövård
Kajsa Hartig och Sven Rentzhog, Nordiska museet

Samtalsledare: Åsa Magnusson, Statens Historiska museer

 

Seminarium 5: Kalejdoskop presenterar nästa steg: Verktyg och berättelser

Länsstyrelsernas satsning Kalejdoskop arbetar med att bredda synen på kulturarv, finna nya målgrupper och hitta andra sätt att arbeta. För att stödja ett normkritiskt och inkluderande kulturmiljöarbete har en checklista tagits fram och under 2015 har den utvecklats vidare till ett webbaserat pilotverktyg. Kalejdoskop arbetar i bred samverkan med andra aktörer och ett exempel på det är ett pilotverktyg för platsdialog, som Kalejdoskop tar fram i samverkan med Stockholms läns museum.

Länsstyrelserna har även initierat ett projekt i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer som handlar om att vidga de berättelser om Sverige som kulturmiljöarbetet förmedlar. Under detta seminarium kommer Kalejdoskop att demonstrera de framtagna pilotverktygen och beskriva berättelseprojektet. Seminariet avslutas med en ”kalejdoskopisk mini-workshop”.

Medverkande:
Mia Geijer, antikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län,
Mats Riddersporre, enhetschef för kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne län,
med gäster.

Lunch | 12.00 – 13.00

 

Block 3 | 13.00 – 14.00

Detta seminarieblock pågår parallellt med workshop Vision för kulturmiljöarbetet alternativ 2, se ovan.

Seminarium 6: Filmvisning Hemland av Sara Broos

Filmskaparen Sara Broos har i sin senaste dokumentära kortfilm ”Hemland” följt den unga kvinnan Raghad Kanawati från Syrien som hamnar på en flyktingförläggning i Värmland. ”Musiken för henne i drömmen tillbaka till hemlandet. Minnena är kopplade till olika låtar. Speciellt en har följt henne genom hela livet och blir en länk mellan det gamla och det nya, en låt av det norska popbandet A-ha.”

Genom filmen, och Saras Broos personliga erfarenheter med utgångspunkt i konkreta händelser och möten, får vi ta del av reflektioner om förutfattade meningar, kulturarv, identitet och konsten som sammanlänkande kraft. Vi får även veta mer om Alma Löv Museum of Experimental & Unexp. Art, där Sara är konstnärlig ledare för filmmanusutbildningen Alma Manusförfattare.

Medverkande:
Sara Broos, filmare och utbildningsledare

Seminarium 7: Digital nog eller behöver du få fart på tillgänglighetsarbetet?

Ett seminarium om tillgänglighet och användbarhet i den digitala sfären – vad, varför och hur?

Vad finns det för reglering gällande webbtillgänglighet och hur kommer vi igång att arbeta med dessa viktiga frågor inom verksamheten? Vi får höra om hur användbara och tillgängliga digitala produkter och tjänster bidrar till att göra det så enkelt som möjligt, för så många som möjligt. Här får du får hjälp med argumenten om varför tillgänglighet är viktigt och koll på konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Under seminariet görs även en enkel simulering av hur webbsidor och tjänster kan upplevas av användare med olika funktionsnedsättningar.

Medverkande:
Hans von Axelson, utredare med ansvar för standardiseringsfrågor på Myndigheten för delaktighet
Pär Lannerö, projektledare för Vägledningen för webbutveckling, Post- och telestyrelsen.

 

Seminarium 8: Fokus Dans – Mänskliga språk i rörelse

Att gester har en stor betydelse för åskådarens läsning av kroppen är känt. Men hur kan rörelsespråk läsas som tecken på historia och samtid?

Koreografin som konstart och dans som social företeelse är ett centralt forskningsobjekt gällande frågor om kulturarv. I denna session möter vi koreografen Björn Säfsten som, tillsammans med dansarna Allison Ahl och Sebastian Lingserius, problematiserar och öppnar upp frågor kring kropp och rörelse och hur detta kan relateras till frågeställningar om arv och miljö.

Medverkande:
Björn Säfsten, koreograf
Allison Ahl, dansare
Sebastian Lingserius, dansare

Introduktion:
Magnus Nordberg, dansproducent Nordberg Movement

 

14.15 – 15.00 | Tack och på återseende

Vi avrundar årets Höstmöte gemensamt. Förhoppningsvis tar vi med oss inspiration och nya tankar, egna och andras, om vad som kan hända efter konferensen.

Tillsammans är vi fler, del 2

Kulturarvet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Kulturarvets betydelse har gått från en tonvikt på den fysiska kulturminnesvården till dagens helhetssyn på kulturarvet som resurs i samhällsutvecklingen. Vilken förändring leder detta till hos andra myndigheter?

Vi får höra sju andra myndigheters generaldirektörer, eller deras företrädare, berätta om hur de arbetar för att bevara, använda och utveckla kulturarvet – nu och i framtiden.

Medverkande myndigheter:
Boverket – Bo Söderberg, chef Analysavdelningen
Havs- och vattenmyndigheten – Ingemar Berglund, tf. generaldirektör
Jordbruksverket – Håkan Henrikson, divisiondirektör
Naturvårdsverket – Björn Risinger, generaldirektör
Skogsstyrelsen – Monika Stridsman, generaldirektör
Statens fastighetsverk – Björn Anderson, generaldirektör
Trafikverket – Johan Bergkvist, nationell samordnare för kulturmiljöfrågor

Introduktion: Lars Amréus
Eva Carron
, verksamhetschef/bitr. länsråd Länsstyrelsen Västernorrland och
Qaisar Mahmood
, chef för Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, ställer frågor

Tack för denna gång och välkommen åter!

Reflektioner: Lars Amréus

 


Tillbaka till tisdag 10 november
Tillbaka till onsdag 11 november

Dela sidan på