Bidrag till arbetslivsmuseer 2016

Under 2016 fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer vilket är en höjning med 2 miljoner kr från föregående år.

Vad är bidrag till arbetslivsmuseer?

Bidrag till arbetslivsmuseer är statliga medel som får lämnas till särskilda insatser som har till syfte att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidraget betalas ut i förskott och det är den sökande som anger start och slutdatum för projektet.

Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer reglerar villkoren för bidraget.

Vem kan söka?

Med arbetslivsmuseum menas sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan vara arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor. Museijärnvägar, fartyg och flygplan/helikoptrar kan också räknas till arbetslivsmuseer.

Museets verksamhet ska kunna relateras till industrisamhällets kulturarv för att kunna få del av bidraget och dess verksamhet ska antingen vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. Organisationen/föreningen bör vara stabil med dokumenterad verksamhet. Inte bara ideella föreningar, utan även företag och stiftelser kan komma i fråga för bidrag, liksom i viss mån experimentverksamhet eller nya initiativ.

För vad kan man söka bidrag?

Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda ändamål och inte som ett kontinuerligt verksamhets- eller driftsbidrag. Bidrag ges inte till insatser som kan få andra bidrag inom kulturmiljövården, som till exempel byggnadsvårdsmedel. Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer.

Bidrag ges till särskilda insatser inom följande områden:

Vård av materiellt kulturarv:

 • Bevarande och vård av föremål och utrustning
 • Komplettering av utrustning och föremål

 Publik verksamhet:

 • Utställningar
 • Pedagogisk verksamhet
 • Trycksaker

Säkerhetsbefrämjande åtgärder:

 • Säkerhetsbefrämjande åtgärder både för besökare och aktiva på arbetslivsmuseerna

Kunskapsuppbyggnad:

 • Dokumentation, katalogisering, arkivvård
 • Intervjuundersökningar
 • Kunskapsöverföring

Nätverk och erfarenhetsutbyte:

 • Nätverksbygge och samarbete mellan arbetslivsmuseer

 Hur söker man projektbidrag?

En fullständig ansökan ska lämnas i underskrivet original (1 ex) och skickas till Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen, Box 5405, 114 84 Stockholm.

Observera att en fullständig ansökan innebär att blanketten i sin helhet är ifylld. Ofullständiga ansökningar samt ansökningar som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas. Beskriv gärna hur arbetslivsmuseets verksamhet uppmärksammar funktionshinders-, jämställdhets-, mångfalds- och/eller barnperspektivfrågor.

Till fullständig ansökan ska bifogas:

 • Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
 • Verksamhetsberättelse/årsredovisning

Ansökan för 2016

Ansökningsblankett för ansökan till 2016 års bidrag finns tillgänglig här på sidan som ifyllningsbar PDF-fil och som Word-dokument. Blanketten kan även rekvireras från Riksantikvarieämbetet.

Sista ansökningsdag för 2016 års bidrag är den 18 mars 2016.

Här finns informationsmaterial samt ansökningsblankett för 2016

Information bidrag till arbetslivsmuseer 2016

Ansökningsblankett Arbetsliv 2016 (Word)

Ansökningsblankett Arbetsliv 2016 (1) (PDF)

Blankett redovisning Bidrag till arbetslivsmuseer 2016 (PDF)

När får man besked?

Vid fördelning av bidragen samråder Riksantikvarieämbetet med Statens kulturråd, Riksarkivet, Arbetets museum, Nordiska museet, Statens maritima museer, Statens försvarshistoriska museer, Trafikverkets museer och Tekniska museet.

Beslut om bidrag fattas normalt i slutet av maj eller början av juni. Medlen betalas ut i förskott efter rekvisition.

Kontakt: Karin Englesson , Kulturmiljöavdelningen tfn. 08-5191 8176 karin.englesson@raa.se

 

 

Dela sidan på