Hällristningar vid NämforsenHällristningar vid NämforsenFoto: Leif Gren (CC BY)

Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring

Kulturmiljölagen som träder i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser avseende vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning. För att underlätta länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelserna har Riksantikvarieämbetet tagit fram en vägledning.

Den allmänna definitionen av fornlämningsbegreppet i form av de tre rekvisiten är inte ändrad, men ett förtydligande införs som innebär att en lämning som kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare inte ska bedömas som fornlämning. Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en sådan lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Vägledningen behandlar 2 kap. 1 och 1a§§, dvs. de paragrafer som reglerar vilka lämningar som har ett skydd som fornlämning och länsstyrelsens beslut om fornlämningsförklaring. I vägledningen ingår en förenklad lämningstypslista med Riksantikvarieämbetets vägledande rekommendation för vilka typer av lämningar som bör bedömas som fornlämningar respektive övriga kulturhistoriska lämningar. Den kompletta listan Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning med anvisningar om beskrivning av olika lämningstyper finns på sidan Fornsok.

Syftet med vägledningen är att skapa samsyn för att uppnå rättsäkerhet, kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i lagen. Vägledningen är Riksantikvarieämbetets rekommendationer om hur bestämmelserna bör tillämpas, men är inte juridiskt bindande.

I första hand är vägledningen avsedd för länsstyrelserna men kan även fylla en funktion som informationskälla för fastighetsägare, förvaltare, brukare och andra intresserade när det gäller att ta tillvara kulturmiljö.

Vägledningen kommer att uppdateras regelbundet, så att den speglar aktuell kunskap och praxis vid tillämpningen av bestämmelserna.

Vägledning Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. För tillämpning av 2 kap. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen

Dela sidan på