Arkivmaterial i magasinFoto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Kulturarvs-IT

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar år 2016 nästan 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige, att användas till löner för arbetsledare. Denne leder mellan fem och tolv personer med funktionsnedsättning, som arbetar med att digitalisera och därmed tillgängliggöra arkiv- och museisamlingar. 

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av foton, vykort, kartor, föremål, ljudband m.m. Under år 2015 har drygt 385 000 poster hanterats, av dessa är 184 684 poster fotografiskt material, resten kan vara föremål av olika slag, vykort, handlingar, ljudband, arkivalier m.m. Detta har kunnat genomföras med hjälp av bidraget ”Kulturarvs-IT.” Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen har skapats för personer med funktionsnedsättning, samverkan har ökat mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk, accessen har förbättrats till samlingarna för forskarvärlden samt att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag. Även museernas eget arbete med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

 

Förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Beslut: Kulturarvs-IT 2016

Bilaga till beslutet

 Hur söker man?

Ansökningshandlingar kommer att tillgängliggöras under hösten 2016.

 

Kontakt: Inger Selinge, 08-5191 8228 Kulturmiljöavdelningen inger.selinge@raa.se

Dela sidan på