FoU – Forskning & Utveckling

Riksantikvarieämbetets arbete grundas på kunskap om kulturarvet och om hur kulturarvet utvecklas och används i samhället. En viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet är att identifiera och uppmärksamma behov av kunskap, både inom organisationen och i samhället i stort. Myndigheten ska också överblicka kunskapen på kulturarvsområdet, inom traditionella och nya kunskapsfält utifrån en omvärldsanalys.

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Forskning och utveckling bedrivs också inom Riksantikvarieämbetet genom utvecklingsprojekt, men också genom externfinansierade projekt och postdoc-tjänster.

Välkommen att ta del av FoU-verksamheten vid Riksantikvarieämbetet!

Kontakt:
Karin Arvastson, FoU-samordnare, Verkssekretariatet.
Telefon 08-5191 8422

För kontakt med fler medarbetare vid FoU-kansliet, gå till FoU-organisation.

Senaste nytt:

FoU-kansliet 2016-04-27
Det kommer en ny utlysning av medel inför anslagsåret 2017 vid månadsskiftet maj/juni 2016. Utlysningen sker i samband med att det nya forskningsprogrammet för 2017-2021 presenteras.

FoU-kansliet 2015-12-16
14 miljoner kronor till FoU-projekt 2016
Riksantikvarieämbetet fördelar 14 miljoner kronor till FoU-projekt nästa år. År 2016 är det sista anslagsåret i pågående FoU-program.

Den största delen av pengarna går till fortsatt finansiering för fleråriga projekt som har sitt sista anslagsår 2016. Fortsatta anslag ges också som medfinansiering till tre projekt inom samverkan på europeisk nivå, Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change (JPI).

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fortsätter FoU-samverkan för integrerad natur- och kulturmiljövård, två nya projekt delfinansieras. Några mindre ettåriga nya projekt och nätverksarbeten har också kunnat beviljas pengar för 2016. Följ denna länk för att läsa fördelningsbeslutet.

FoU-kansliet 2015-11-05
Ny FoU-rapport:”Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt” I denna bok sammanfattas resultaten från sex FoU-projekt som tillkommit inom den gemensamma forskningsutlysningen ”Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling”. Sammanlagt fördelades 33 Mkr på tre år till sex forskningsprojekt med tvärsektoriell inriktning.
Läs mer under ”FoU-publikationer”.

FoU-kansliet 2015-09-01
Svenska industriminnesföreningen, ArbetSam, Regionmuseet Kristianstad och Arbetets museum bjuder in till konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. Två intensiva dagar ägnas intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus ligger på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter.
Plats: Regionmuseet Kristianstad.
Tid: 14-15 oktober 2015.
Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

FoU-kansliet 2015-06-25
Information om två FoU-finansierade konferenser i höst finns nu i kalendariet. Anmäl dig snarast för att få plats!
Byggnadsvårdens konvent 2015
Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

FoU-kansliet 2015-06-03
Utlysningen inför anslagsåret 2016 är nu öppen.
Ansökningstiden pågår från 3 juni – 23 september.
Läs mer här: Ansökan FoU

FoU-kansliet 2015-04-27
Ny FoU-rapport: Mellan kataloger och sociala medier – Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet.
Läs mer under ”FoU-publikationer”.

FoU-kansliet 2015-04-22
Ny FoU-rapport om Visby ringmur som delvis rasade 2012. Arbetet med återuppbyggnaden har skett i form av ett forskningsprojekt som nu har redovisats. Läs mer under ”FoU-publikationer”.

FoU-kansliet 2015-04-02
Genom att delta i den gemensamma europeiska utlysningen Heritage Plus har Riksantikvarieämbetet med FoU-anslaget åtagit sig att finansiera tre nya forskningsprojekt inom kulturarvsområdet. Samarbetet har möjliggjort att fem forskare från Sverige kan delta i större internationella sammanhang. De beviljade projekten med deltagande av forskare från Sverige är:

  • Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism, projektet har deltagare från Sverige, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet, Italien, Storbritannien och Spanien.
  • Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals, projektet har deltagare från Sverige, Göteborgs universitet, Holland och Storbritannien
  • Changes in Cultural Heritage Activities: New Goals and Benefits for Economy and Society, projektet har deltagare från Sverige, Uppsala universitet, Italien, Belgien och Holland.

Joint Programming (JP) är en ett forskningssamarbete mellan EU:s medlemsländer och associerade länder. Syftet är att skapa ett ökat och mer effektivt samarbete och att samla nationella resurser för att möta samhällsutmaningar i Europa och världen. Deltagande länder bidrar till en pott för gemensamma forskningsutlysningar. Dessutom utarbetas ett handlingsprogram med olika aktiviteter för att kommunicera och göra forskning tillgänglig och använd. Heritage Plus är en del av JPI Cultural Heritage and Global Change www.jpi-culturalheritage.eu. Totalt har 15 europeiska forskningsprojekt beviljats inom forskningsutlysningen.

FoU-kansliet 2015-01-26
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser att under fem års tid med start 2015 finansiera en forskningssatsning inom området klimatanpassning och naturolyckor. De nämner även kulturarv. Se:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Avslutade-utlysningar/Utlysning-Klimatanpassning-och-naturolyckor/

FoU-kansliet 2014-12-17
Riksantikvarieämbetet fördelar 13 miljoner till forskning och utveckling för kulturmiljön 2015. Nu finns besluten om fördelningen av medel 2015.
Fördelningsbeslut FoU 2015 (pdf)
Fördelningsbeslut FoU 2015 Integrerad natur och kulturmiljövård levande fjällvärld (pdf)

FoU-kansliet 2014-08-19
Nu är äntligen Riksantikvarieämbetets FoU-Katalog här!
En webbaserad tjänst där man kan ta del av forskning som Riksantikvarieämbetet har finansierat.
Läs mer här: FoU-Katalog.

FoU-kansliet 2014-07-01
Flera intressanta FoU-publikationer har kommit. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län och om byggnadsarkeologi.
Läs mer under ”FoU-publikationer”.

FoU-kansliet 2014-06-24
Om du upplever problem att ladda sidor eller hämta hem dokument från webbplatsen så är tipset att pröva en annan webbläsare än InternetExplorer (t.ex. FireFox eller Google Chrome).

FoU-kansliet 2014-06-24
Ny FoU-publikation: Offentlig konst. Ett kulturarv från Statens konstråd.
Läs mer under ”FoU-publikationer

FoU-kansliet 2014-06-18
Ny FoU-publikation: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.

FoU-kansliet 2014-06-16
Tips om landskapskonferens: CHeriScape, Cultural Heritage in Landscape

Första äger rum 1-2 juli i Ghent (Belgien).

FoU-kansliet 2014-06-03
Utlysningen inför anslagsåret 2015 är nu öppen.
Ansökningstiden pågår från 3 juni – 24 september.
Läs mer här: Ansökan FoU

FoU-kansliet 2014-05-20
Internationellt runsymposium i september.

Läs mer: Reading runes

Dela sidan på