FoU-verksamheten

Mål för FoU-verksamheten

Målet är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet som förtydligar och stärker de historiska och humanistiska perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling och som ger kulturarvsområdet och angränsande samhällssektorer kraft att arbeta långsiktigt, samt ge inspiration för fortsatt förändringsarbete.

Det uppnås genom att satsa på forskning och utveckling som

• samlar, ger överblick och formaterar kunskap som kulturarvsarbetet behöver,

• undersöker på vilka sätt humanistiska och historiska perspektiv kan bidra till ett hållbart samhälle och därigenom verkar för hur kulturarvet värderas högre i samhället,

• stödjer och utvecklar kulturarvsarbetet så att det kan verka sektorsövergripande och tillgodose behovet av särskilt kunnande inom kulturmiljövården,

• placerar kulturarvsfrågan inom relevanta samhällssektorer och akademiska ämnesområden. Forskningen ska vara tvärvetenskaplig och mångdisciplinär, främja forskning och utveckling som integrerar flera samhällssektorer som till exempel miljö, energi, teknik och sociala perspektiv. Forskningen ska även utveckla kommunikationskunskap, historiedidaktik och kunskap om hur kulturarvet kan förmedlas och tas emot,

• utgår från ett forskningsprogram som är framåtsyftande, flexibelt och behovsstyrt. För att programmet ska svara mot detta mål tas det fram i bred samverkan inom Riksantikvarieämbetet samt med representanter för det akademiska området och för länsstyrelser och länsmuseer och

• arbetar med forskningskommunikation som gör att resultaten sprids och blir använda och där också forskningsprocessen kan öppnas för dialog med projektföljare från kulturarvsområdet.

Dela sidan på