JPI logo

JPI – Joint Programming initiative

Joint Programming-inititative: JPI on Cultural Heritage and Global change

Joint Programming (JP) är en process för forskningssamarbete mellan EUs medlemsländer och associerade länder. Syftet är att på frivillig basis skapa en ett ökat och mer effektivt samarbete och att samla resurser som redan existerar nationellt för att lösa avgörande utmaningar för Europa och världen.

Tanken är att man genom denna process ska kunna göra gemensamma utlysningar under en längre tid framöver – samarbetet liknar på detta sätt HERA. Finansieringen sker genom att respektive deltagande land bidrar till en pott för gemensamma forskningsutlysningar (virtuell eller verklig). Utlysningarna kan benämnas som à la carte beställningar på forskning. Ett land bidrar finansiellt för att stödja den forskning som är nationellt angelägen.

JPI on Cultural Heritage and Global Change är ett av de så kallade första vågens JPI:er och behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor. Joint Programming finns också för områden som; More years, better life – hälsa, åldrande befolkning mm, Agriculture, food security and climate change, Urban Europe mm. Hur dessa JPI samarbeten ser ut organisatorisk och hur långt de kommit i processen varierar.

För att förverkliga JPI on Cultural Heritage and Global change har följande steg identifierats:

  • Att utveckla en gemensam vision för forskningsområdet.
  • Att översätta visionen i en strategisk forskningsagenda.
  • Att genomföra den strategiska forskningsagendan genom forskningsutlysningar och samarbeten.
  • Att informera om kulturarvsaktiviteter och forskning http://www.heritageportal.eu/

Sverige har genom Riksantikvarieämbetet deltagit i förarbeten till både omvärldsanalys och strategisk forskningsagenda och kan i framtiden delta i ett urval av forskningsutlysningar genom att bidra själv som forskningsfinansiär eller att samverka med andra svenska finansiärer.

Nyheter

April 2015

Genom att delta i den gemensamma europeiska utlysningen Heritage Plus har Riksantikvarieämbetet med FoU-anslaget åtagit sig att finansiera tre nya forskningsprojekt inom kulturarvsområdet. Samarbetet har möjliggjort att fem forskare från Sverige kan delta i större internationella sammanhang. De beviljade projekten med deltagande av forskare från Sverige är:

  • Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism, projektet har deltagare från Sverige, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet, Italien, Storbritannien och Spanien.
  • Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals, projektet har deltagare från Sverige, Göteborgs universitet, Holland och Storbritannien
  • Changes in Cultural Heritage Activities: New Goals and Benefits for Economy and Society, projektet har deltagare från Sverige, Uppsala universitet, Italien, Belgien och Holland.

Joint Programming (JP) är en ett forskningssamarbete mellan EU:s medlemsländer och associerade länder. Syftet är att skapa ett ökat och mer effektivt samarbete och att samla nationella resurser för att möta samhällsutmaningar i Europa och världen. Deltagande länder bidrar till en pott för gemensamma forskningsutlysningar. Dessutom utarbetas ett handlingsprogram med olika aktiviteter för att kommunicera och göra forskning tillgänglig och använd. Heritage Plus är en del av JPI Cultural Heritage and Global Change www.jpi-culturalheritage.eu. Totalt har 15 europeiska forskningsprojekt beviljats inom forskningsutlysningen.

April 2014

Pga högt söktryck till utlysningen Heritage plus har deadline för uppladdning av ansökningshandlingar förlängts till 29/4 kl 18:00.

Läs om vanliga frågor och ordlista/definitioner om utlysningen Heritage Plus här: Heritage Plus FAQs and Glossary

Mars 2014

Utlysningen Heritage Plus joint call har nu öppnat. Läs mer här: Heritage Plus Call

Februari 2014

Förhandsinformation om utlysningen Heritage Plus joint call: Pre-announcement for Heritage Plus. Öppnar 3 mars 2014.

Se vilka projekt som beviljats medel av JPI Cultural Heritage – JHEP Pilot call (utlysning 2013):
Projects approved for funding by JPI Cultural Heritage – JHEP Pilot call

 

Ansvarig vid Riksantikvarieämbetet:
christina.fredengren@raa.se, +46  (0)8 5191 8090

 

Dela sidan på