Frågor och svar

Här publiceras vanliga frågor om Riksantikvarieämbetet. I navigeringen till vänster finner du vanliga frågor med tillhörande svar uppdelade på ett antal olika ämnesområden.

Vad är kulturmiljö och kulturarv?

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

Läs mer på sidan om kulturarv och kulturmiljö.

Hur många arbetar på Riksantikvarieämbetet?

Vi är cirka 220 medarbetare.

Var finns Riksantikvarieämbetet

Vi har verksamhet i Stockholm, Visby, Tumba och på våra besöksmål Gamla Uppsala museum och Glimmingehus.

Hur stort är det årliga anslaget?

Anslag för 2016
  •  Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, 15,8 mnkr
  •  Förvaltningsanslag, 218,2 mnkr
  •  Bidrag till kulturmiljövård, 250,5 mnkr

Får man komma på studiebesök till Riksantikvarieämbetet?

Ja, till informationstorget i Östra stallet i Stockholm är du välkommen som vill läsa eller låna litteratur, eller söker arkivmaterial i ämnen som arkeologi, konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård. Besökare till fornminnesregistret kan på plats söka och studera svenska fornminnen. I Visby tar vi även emot studiebesök i mån av tid.

Vilket departement bestämmer över Riksantikvarieämbetet?

Myndigheten lyder under kulturdepartementet och vårt uppdrag fastställs av regeringen. Viktiga mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv samt allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

Fler frågor och svar inom olika ämnesområden hittar du i menyn till vänster.

Dela sidan på