Arkeolog ligger på knä och gräverArkeologisk undersökning i Brunnshög utanför Lund 2008.Foto: RAÄ/UV(CC BY)

Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, UV, är Sveriges största undersökande arkeologiska institution med mer än 30 års erfarenhet av arkeologiska utredningar och undersökningar. Vi utför också arkeologisk prospektering med icke förstörande metoder, tar fram kulturhistoriska underlag för samhällsplanering och berättar om våra resultat i olika typer av publikationer.

UV har ungefär 150 medarbetare fördelade på fem kontor i Lund, Linköping, Mölndal, Stockholm och Uppsala. Kontorens spridning ger oss en bred, lokalt förankrad kompetens samtidigt som vi kan dra nytta av fördelarna av att vara rikstäckande. UV arbetar normalt sett inom landets gränser men deltar också i internationella projekt.

Vår målsättning är att bedriva modern och effektiv arkeologi med hög vetenskaplig ambition och rationella metoder. I vårt uppdrag ligger också att väga kostnader mot undersökningarnas vetenskapliga potential.

Den nya kunskapen från våra undersökningar ska presenteras i rätt form för flera olika målgrupper, till exempel forskare, planerare, projektörer och allmänhet. UV förmedlar resultaten i rapporter, vetenskapliga skrifter, populärvetenskapliga böcker och medverkar i olika former av publika arrangemang. Dessutom är det möjligt att följa vårt arbete via projektens hemsidor.

Personal

Förutom arkeologer finns också olika specialister inom avdelningen. De ägnar sig bland annat åt arkeologisk prospektering, geoarkeologi, osteologi, vedartsanalys, arkeobotanik, analys av äldre kartor, digital dokumentation och redaktionell verksamhet.

Våra tjänster

Vi kan genom vår organisation erbjuda bred kompetens, en rad specialisttjänster och snabb handläggning. Vi arbetar huvudsakligen på uppdrag av statliga verk som Trafikverket men också åt kommuner, privata företag och enskilda personer. Våra dokumentationsmetoder är digitala med GIS-stöd för att erbjuda exploatörer och länsstyrelser god service.

Vi tar fram kulturhistoriska underlag för samhällsplanering, till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar och kommunal planering. Vi kan erbjuda tjänster inom arkeologisk prospektering (undersökning med hjälp av georadar och magnetometer), digital arkeologisk dokumentation och analys (Intrasis, GIS) och även analystjänster inom osteologi, paleoekologi, litisk analys och historisk metallurgi.

Kontakt: Henrik Pihl, tel. 010-480 81 20

Dela sidan på