Miljöledning

Ett miljöledningssystem är ett kontrollerat sätt att bedriva ett miljöarbete. Så här är vårt uppbyggt.

Med vårt miljöledningssystem har vi identifierat vår miljöpåverkan och åtagit oss att ständigt bli bättre. Det gör vi genom att systematiskt och regelbundet planera, genomföra, följa upp och utvärdera våra insatser i miljöarbetet. Modellen för arbetet återanvänds år efter år. Vill du veta mer hittar du till Naturvårdsverkets sida via länk här.

Så är vårt miljöledningssystem uppbyggt

Miljöutredning
För att skapa våra miljömål har vi tagit reda på vilka miljöfrågor och miljökrav som vi berörs av. Vi har identifierat våra miljöaspekter och verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Med miljöaspekt menas alla våra aktiviteter, tjänster och produkter som har miljöpåverkan. Områden som berörs kan vara resor, inköp, avfall, kemiska produkter, utbildning, samarbete med entreprenörer och energianvändning.

Miljöutredningen hålls aktuell genom att den ses över och uppdateras minst vart femte år.

Miljöpolicy
Miljöpolicyn har tagits fram i samband med miljöutredningen och den utgör grunden till miljöarbetet. Riksantikvarieämbetet ska följa den lagstiftning som finns, ständigt förbättra sitt miljöarbete, förebygga miljöförorening, samt säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda.

Genom detta har visionen identifierats och vi har beslutat vilka miljöfrågor som är prioriterade för vår verksamhet.

 • Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme i miljöarbetet.
 • Genom samverkan med omgivande samhälle ska vi också stimulera andra till handlingar som främjar en hållbar utveckling.
 • Riksantikvarieämbetet ska förebygga negativ miljöpåverkan genom att:
  Ta miljöhänsyn i alla beslut
 • Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster
 • Minska användningen av energi
 • Begränsa klimatpåverkan och minimera utsläppen från transporter och tjänsteresor
 • Minska resursanvändningen och underlätta för en miljöriktig avfallshantering
 • Följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att höja effektivitet och kvalitet.
 • Ha medarbetare med hög miljökompetens

Interna miljömål
Vi har satt upp miljömål, både på kort och på lång sikt. För varje miljömål finns handlingsplaner eller aktiviteter som vi inför och tillämpar. Miljömålen hålls aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år.

De långsiktiga målen för miljöarbetet på Riksantikvarieämbetet är

 • genom att arbeta med ständiga förbättringar som att styra hur vi reser och möts och se till att rätt utrustning och teknik finns i myndighetens mötesrum för att möjliggöra olika former av resfria möte samt följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.
 • genom att utarbeta riktlinjer för telefoni, avfallshantering, inköp av IT- och kontorsprodukter och följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.
 • genom att utarbeta riktlinjer för hantering av datorer och belysning, inköp av kontormöbler och hantering av kemikalier och farligt avfall samt följa upp och bevaka hur arbetet genomförs.

De kortsiktiga målen för innevarande år hittar du här.

Grön IT
Regeringen har fastslagit en agenda om IT för en grönare förvaltning som riktar sig i första hand till statliga myndigheter som har ett miljöledningssystem. Övergripande mål för agendan Grön IT är att miljöanpassad IT ska användas för att minska statlig miljöbelastning. Grön IT fokuserar på tre områden inom IT– anskaffning, drift och användning samt resor och möten. Under 2014 gjordes en kartläggning av Riksantikvarieämbetets IT-verksamhet. Hela rapporten hittar du via länk här.

REMM – resfria möten i myndigheter
Riksantikvarieämbetet ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM -resfria möten i myndigheter.

Arbetet drivs av Trafikverket som samordnar arbetet för myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheter. Arbetet genomförs i flera steg med analys av utgångsläge, förankring, kommunikation, styrmedel och rutiner, ansvariga och uppföljning. Se hur långt Riksantikvarieämbetet har kommit via länk här.Vill du veta mer om samarbetet REMM hittar du information via länk här.

Kontakt: Marie Green, Administrativa avdelningen, marie.green@raa.se

Dela sidan på