Nyheter

Riksantikvarieämbetets roll i projektet Förbifart Stockholm

Riksantikvarieämbetet deltar på regeringens uppdrag i arbetet med planeringen av Förbifart Stockholm. Regeringens beslut om tillåtlighet till Förbifarten innebar nya förutsättningar för Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete. Uppgiften är att samverka med Trafikverket för att hitta lösningar som minimerar skadan på riksintresset och som inte hotar världsarvet Drottningholm.

Trafikverket å sin sida ska i planeringen samråda med bl.a. Statens Fastighetsverk, Ekerö kommun och Riksantikvarieämbetet. Det är dock Trafikverket som beslutar hur Förbifarten ska planeras och utformas och som har bestämt var anslutningarna på Lovön ska placeras. Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förordade en annan placering.

Den överenskommelse som Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Ekerö kommun träffade våren 2011 efter Trafikverkets beslut om placering innehåller gemensamma mål för det fortsatta arbetet.

En utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att världsarvet inte ska hotas. Bakgrunden är att i processen som föregick regeringens tillåtlighetsbeslut hävdade Riksantikvarieämbetet att en förbifart med anslutningar på Lovön dels skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö, dels skulle riskera att hota värdena i världsarvet Drottningholm.

Regeringen beslutade 2009 om tillåtlighet till Förbifart Stockholm. Detta beslut innebar nya förutsättningar för Riksantikvarieämbetets arbete. Uppgiften var nu istället att medverka till att beslutet genomförs på bästa sätt. I detta ingår att verka för att skadorna på kulturmiljön minimeras och att värdena i världsarvet Drottningholm inte hotas. Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län och Ekerö kommun deltagit i en arbetsgrupp ledd av Trafikverket för att hitta anslutningar mellan Förbifart Stockholm och väg 261 som inte hotar världsarvets värden. Trafikverket bestämde våren 2011 var anslutningarna till Förbifarten ska placeras. Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förordade en annan placering, längre från världsarvet.

Med det var emellertid inte Riksantikvarieämbetets uppdrag slutfört. Frågorna om hur skador skulle minimeras och hot undvikas kvarstod att lösa. Att ställa sig utanför detta ansvarsfulla arbete har inte varit ett alternativ. Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Ekerö kommun kom därför överens om inriktningen på det fortsatta arbetet. Överenskommelsen innehåller gemensamma mål för det fortsatta arbetet med utgångspunkt i regeringens beslut, att värdena i världsarvets inte ska hotas. Överenskommelsen kopplar dessutom samman Förbifarten och väg 261 på ett sätt som Riksantikvarieämbetet argumenterat för genom hela planeringsprocessen.

Trafikverket genomför nu en så kallad Heritage Impact Assessment (HIA) för att i ett första steg beskriva påverkan på världsarvet Drottningholm. HIA är en systematisk metod för att beskriva hot och minska negativ påverkan på världsarv i förändringsprocesser. Riksantikvarieämbetet stödjer Trafikverket i arbetet med att ta fram en HIA och ansvarar även för regelbunden rapportering till UNESCO.

Riksantikvarieämbetet anser att det viktiga i den fortsatta planeringen är att Förbifarten och väg 261 ses i ett sammanhang, såsom överenskommelsen förutsätter. Då finns möjlighet att hitta acceptabla lösningar för trafiksituationen, som redan idag är en belastning på världsarvet. Om man inte gör det befarar vi att trafiksituationen ytterligare förvärras.

Vår övertygelse är att genom att delta i arbetet kan Riksantikvarieämbetet bättre bidra till att Trafikverket hittar goda lösningar för världsarvet än om vi ställer oss utanför.

 

ICOMOS synpunkter
Riksantikvarieämbetet har 2012-07-04 från UNESCO i Paris fått ICOMOS synpunkter på den Heritage Impact Assessment (HIA), Report phase 1 som Trafikverket genomfört. Riksantikvarieämbetet uppfattar att ICOMOS i nuläget inte ser anledning att frågan ska lyftas till UNESCO:s världsarvskommitté för granskning och beslut. Det är dock viktigt att betona att ICOMOS i skrivelsen inte tagit ställning till graden av positiv och negativ påverkan på världsarvet utan först när fas två av HIA:n föreligger anses detta kunna bedömas. UNESCO och ICOMOS följer sålunda ärendet och förväntar sig återkommande information om den fortsatta planeringen.

Ordförklaringar:
UNESCO= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Icomos = International Council on Monuments and Sites. Det expertorgan som UNESCO nyttjar vid kulturarvs- och världsarvsfrågor.
HIA = Heritage Impact Assessment (kulturarvskonsekvensbedömning) innebär i det här fallet att föreslagna åtgärder och förändringar bedöms mot kvaliteter som ligger till grund för Drottningholms världsarvsstatus. Påverkan på världsarvets värde beskrivs och åtgärder som kan bli aktuella för att minska påverkan tas fram.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: