Regeringen delar Riksantikvarieämbetets bedömning avseende riksintresse i Umeå 2

Regeringen delar Riksantikvarieämbetets bedömning att detaljplanen för kvarteret Thor i Umeå strider mot riksintresse för kulturmiljövården.

Den 25 oktober 2012 fattade regeringen beslut om att avslå Umeå kommuns överklagande i fråga om prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen avseende detaljplan för fastigheten Thor 3 m.fl. i Umeå. Regeringen går därmed på Riksantikvarieämbetet och Boverkets linje och avslår kommunens överklagande med hänvisning till att detaljplanen får anses medföra sådan påtaglig skada på riksintresset att planen inte kan godtas med hänsyn till bestämmelserna i 3 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har också konsekvent genom hela planprocessen påtalat att planen med den nu aktuella utformningen inte tillgodoser riksintresset för kulturmiljö.

Regeringen anser i likhet med Riksantikvarieämbetet att större restriktivitet bör råda vid uppförandet av högre byggnader i de områden som tydligt visar den gamla stadens karaktärsdrag med välbevarad äldre låg bebyggelse.

Även regeringens beslut gällande Östra Karup, Båstad kommun (2012-06-07) har en klargörande effekt för hanteringen av kulturmiljövårdens riksintressen. Regeringen framhåller i sitt beslut att lokala intressen inte lagligen kan vägas mot riksintressen enl. 3 kap miljöbalken samt att även åtgärder som planeras utanför riksintresseområdets geografiska avgränsning kan innebära påtaglig skada. Det är endast åtgärdens påverkan på de kulturhistoriska värden som ligger till grund för riksintresseutpekandet som är avgörande för bedömningen. I regeringens beslut angående Östra Karup framhålls det även att en tidigare negativ påverkan på riksintresset inte utgör skäl för att tillåta ytterligare skada.

Läs mer om projektet kulturmiljövårdens riksintressen.

Kommentarer (2 st)

Dalaröborna har kraftigt reagerat över Haninge Kommuns planförslag för Dalarö som tillåter byggande av 3 till 5 vånings punktbostadshus mitt i Dalarös kulturhistoriska miljö. Dalarö betraktas som ett riksintresse och det bör vara tydligt för alla att denna bebyggelse kommer att orsaka väsentligt skada för Dalarö. Området heter Lyngsåsa. Fallet uppmärksamas flitigt i de lokala tidningarna. Man kan läsa om detta bla på http://www.dalarosvanner.se och på Haninge Kommuns hemsida. Ett motförslag från representanter för Dalarös invånare som innefattar tvåvånings bostadshus samstämmiga med övriga Dalarö nonchaleras av kommunen.
På vilket sätt och i vilken omfattning påverkar Umeå fallet förutsättningarna för ett överklagande i Dalarö fallet?
Jag skulle uppskatta era synpunkter.
Med vänlig hälsning,
Robert Windborne
070-790 0164

Hej och tack för din fråga. Umeåfallet byggde på att länsstyrelsen upphävt detaljplanen utifrån bedömningen att den innebar påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. I och med att kommunen valde att överklaga detta beslut till regeringen blev Riksantikvarieämbetet tillfrågat som remissinstans inför regeringens beslut i Umeåfallet. I ert fall har länsstyrelsen inte gjort motsvarande bedömning. I sitt samrådsyttrande skriver länsstyrelsen att detaljplanen innebär en negativ inverkan på riksintressseområdet men inte av den omfattningen att förändringarna medför påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen är den myndighet som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen och ska bl.a. bevaka att riksintressen inte påtagligt skadas. Svaret på din fråga är alltså att Umeå fallet inte är jämförbart med situationen hos er.
Med vänliga hälsningar
Lena Odeberg