Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet får dela på 4,5 miljoner

– Det ideella engagemanget för kulturarvet omfattar hundratusentals människor i Sverige. Vi vill med detta bidrag stötta dem i arbetet med att vårda och göra kulturarvet tillgängligt och levande för en bred allmänhet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

I år är det totalt 28 organisationer som sökt varav 18 har beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget, som ska användas för den långsiktiga verksamheten, möjliggör för de ideella organisationerna att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen nås genom frivilliga insatser. För kulturmiljövårdens del handlar det om att vårda, ta hand om och tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten.

Se vilka som fått bidrag 2013

Mer information om Riksantikvarieämbetets bidrag