Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet och ny hemvist för arkeologiska uppdragsverksamheten

Antal kommentarer: 0

Regeringen lämnade den 26 mars en proposition (prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald) till riksdagen grundad på Kulturmiljöutredningens betänkande. Där föreslås nya nationella mål för kulturmiljöarbetet samt lagändringar. I propositionen behandlas även frågan om den arkeologiska uppdragsverksamhetens (UV:s) avskiljande från Riksantikvarieämbetet.

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet samt förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och till följdändringar i andra lagar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. I propositionen meddelas även att den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV)  avskiljs från Riksantikvarieämbetet och överförs till Statens historiska museer. Avskiljandet sker den 1 januari 2015.

Innehåll i stort i propositionen 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald:

Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. I lagens inledande bestämmelser tydliggörs lagens syfte och termen kulturminnesvård ersätts av den modernare termen kulturmiljöarbete. Språket meänkieli ska omnämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed.

I lagen införs ett förtydligande som innebär att en lämning som kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare inte omfattas av den allmänna definitionen av fornlämningsbegreppet. Länsstyrelsen föreslås dock genom beslut i det enskilda fallet få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Även hundraårsgränsen för fornfynd, som påträffas under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med denna (s.k. lösfynd) ersätts med ett krav på att föremålet ska kunna antas vara från tiden före 1850.

Regelverket om metallsökare förtydligas så att det står i överensstämmelse med EU-rätten och samtidigt ger ett rimligt skydd för kulturarvet.

Det s.k. märklighetsrekvisitet, kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring, ersätts av ett krav på att byggnaden, antingen enskilt eller som en del av ett bebyggelseområde, ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Vissa förtydliganden och ändringar av redaktionell karaktär samt språkliga moderniseringar av lagtexten görs.

Arkeologisk uppdragsverksamhet flyttas till Statens historiska museer
Regeringen bedömer att Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet bör flyttas till Statens historiska museer. Riksantikvarieämbetet får genom förändringen en renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar för att genom vägledning, tillsyn och uppföljning arbeta med att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet föreslås i propositionen Kulturmiljöns mångfald – pressmeddelande från regeringen 26 mars 2013

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar