Nyheter
Foto: ( CC BY)

Oacceptabla skador på fornlämningar i skogen

Trots att information finns så påverkades eller skadades nästan hälften av alla forn- och kulturlämningar i samband med avverkning eller andra skogliga åtgärder. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet genomfört under 2012.

Inventeringen baserades på att lämningarna skulle vara kända och registrerade vid tillfället för avverkningen. Detta för att markägare och utförare ska ha möjlighet att ta den hänsyn som krävs till forn- och kulturlämningarna. En trolig orsak till att många forn- och kulturlämningar ändå skadas är att den information som utgörs av planeringsunderlag och kartor inte kommuniceras till alla de som ska utföra åtgärder i samband med avverkningen.

– Idag är det väldigt många led från avverkningsanmälan till att plantan sitter i marken och här behöver skogsbruket aktivt arbeta med att informationen går vidare i alla led för att vi ska nå konkreta förbättringar i skogen, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har ett flertal e-tjänster för skogsägarna, bland annat Mina sidor, där de kartor som visar var kända lämningar på den egna fastigheten finns. Genom att använda dessa kan skador undvikas.

De vanligaste påverkansfaktorerna på forn- och kulturlämningar är från avverkningsrester, körskador och markberedning. Av dessa är markberedning den åtgärd som påverkar hänsynen mest negativt – hela 75 procent av de forn- och kulturlämningar som utsatts för markberedning var skadade eller grovt skadade. Sett över landet är det flest skador längs Norrlandskusten, medan Svealand har lägst andel skador.

– Skadorna på fornlämningar är oacceptabla och skogsnäringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen. Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturminneslagen som kan ge böter eller upp till två års fängelse, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Läs rapporten (Skogsstyrelsens webbplats)

2012 var första året som Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt genomförde hänsynsinventeringen av forn- och kulturlämningar. Den är gjord på tre år gamla avverkningar jämnt spridda över landet och med en jämn fördelning av lämningstyper som speglar den verkliga förekomsten av lämningstyper i skogen. Samtliga forn- och kulturlämningar var vid tillfället för avverkningen kända och registrerade.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: