Nyheter

Remiss: Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet har under det senaste året samarbetat kring ett projekt om träd på begravningsplatser, i alléer, parker och offentliga trädgårdar. Ett resultat av samarbetet är ett förslag till skriften Fria eller fälla? som nu skickas ut på remiss.

Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Den ska bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften fokuserar på hur man kan synliggöra olika värden och intressen knutna till träd och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses.

Missiv

Remiss: Fria eller Fälla?

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på denna remissversion skickas senast den 9 september 2013 till Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: