Nyheter
Interiörbild från Granhults kyrka i Småland
Kyrkointeriör från Granhults kyrkaFoto: (CC BY)

Regeringens skrivelse Den kyrkoantikvariska ersättningen

Den 13 mars har regeringen överlämnat skrivelsen Den kyrkoantikvariska ersättningen till riksdagen. I skrivelsen gör regeringen bedömningen att den kyrkoantikvariska ersättningen har stor betydelse för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.

Till grund för skrivelsen ligger bland annat Riksantikvarieämbetets rapport: Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2013 – effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.

Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de  kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 finns i rapporten: Ett rum öppet för alla (pdf).

Regeringen bedömer också att Svenska kyrkan har fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen i enlighet med de principer som slogs fast i samband med relationsändringen mellan staten och kyrkan. Skrivelsen behandlar också tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kompetens- och kunskapsfrågor och samarbetet mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet.
Länk till skrivelsen på www.regeringen.se -»

Utdrag ur skrivelsen: Fördelningen av ersättningen har skett enligt de principer som fastslags i samband med relationsförändringen mellan stat och kyrka. Staten bör även fortsättningsvis , tillsammans med Svenska kyrkan, ta ett ansvar för att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Inför nästa kontrollstation, 2019 bör en fördjupad utvärdering göras av den kyrkoantikvariska ersättningens användning och effekter.

Bakgrund: Vart femte år gör regeringen en mer omfattande uppföljning av ersättningen vid en så kallad kontrollstation. Med anledning av kontrollstationen som infaller 2014 har regeringen nyligen lämnat skrivelsen Den kyrkoantikvariska ersättningen (skr. 2013/14:152) till riksdagen.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: