Nyheter
Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra Götalands län
Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra Götalands län Foto: ( CC BY)

Förslag till regeringen om nya statliga byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet föreslår i en skrivelse till regeringen att tre avvecklade stationsmiljöer och en banvaktsstation ska bli statliga byggnadsminnen. De miljöer som föreslås är Fåglaviks station i Herrljunga, Västra Götaland, Landeryds station, Hylte i Halland, Ornäs station, Borlänge i Dalarna samt banvaktstuga i Pessinajokk, Kiruna i Norrbotten.

Trafikverket avslutade 2013 det omfattande regeringsuppdraget att avveckla järnvägsmiljöer som inte behövs för den framtida järnvägstrafiken. I slutfasen av detta uppdrag har ett antal järnvägsmiljöer med kulturhistoriska värden uppmärksammats och Trafikverket har föreslagit att Riksantikvarieämbetet ska driva frågan om de kan bli statliga byggnadsminnen. Ett bevarande av objekten har diskuterats tidigare vid olika tillfällen och i olika sammanhang, även på regional och lokal nivå. Respektive kommun har även meddelat att man inte är beredd att ge de rivningslov som Trafikverket önskat.

Närmare ett 70-tal olika järnvägsmiljöer är skyddade som byggnadsminnen, mestadels stationshus. De här föreslagna statliga byggnadsminnena tar fasta på att försöka skydda hela miljön vid stationerna. Fåglavik är en av de första stationer som SJ byggde i landet. Ornäs station är varit utpekad som § 14 byggnad enligt den tidigare förordningen om statliga byggnadsminnen. Banvaktstugan i Pessinajokk ligger utmed den del av Malmbanan där det redan finns flera anläggningar skyddade som statliga byggnadsminnen.

Mer information och motiveringar till de föreslagna byggnadsminnena:

Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra  Götalands län
Fåglaviks stationshus är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde. Anläggandet av stationen i Fåglavik hade stor betydelse för uppväxten av samhället under senare delen av 1800-atlet.

Landeryds station, Landeryd 28:733, Hylte kommun, Hallands län
Stationshuset har ett genomarbetat formspråk och avspeglar rådande arkitekturideal om lokal anknytning bland annat i materialanvändningen. Byggnaden har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd. Stationsområdet med stationshus och de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov är ett välbevarat minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till ett stationssamhälle. Sammantaget har stationsmiljön i Landeryd ett högt kulturhistoriskt värde.

Ornäs station som statligt byggnads­minne, Dalsjö 9:51, Borlänge kommun, Dalarnas län
Ornäs station med stationshus, uthus och jordkällare är en sammanhållen och välbevarad miljö. Inga tillbyggnader eller förändringar har förändrat de bevarade byggnadernas exteriörer i någon större omfattning. Stationshusets planlösning är i alla väsentliga delar bevarad liksom detaljer av inredningen, till exempel den tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller förändrats. Sammantaget har hela stationsmiljön ett högt kulturhistoriskt värde.

Förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet Malmbanan; banvaktstuga i Pessinajokk, Jukkasjärvi bandel 100:1 (del av), Kiruna kommun, Norrbottens län
Malmbanan har haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Banans samhällsekonomiska betydelse under 1900-talet gör den till en nationell angelägenhet. Malmbanan förde med sig att gruvnäringen fick ett uppsving och att turismen kunde utvecklas i området. Banan har stora estetiska och upplevelsemässiga värden i det omväxlande fjällandskapet. Den kompletterande anläggningsvägen – Rallarvägen – som följer järnvägen berättar om byggandet av banan och de stora uppoffringar som gjordes. En stor del av Malmbanans kulturhistoriska värde utgörs av att Malmbanan fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål. En fortsatt användning med malm- och persontransporter garanterar att dessa värden behålls.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: