Nyheter
Vraket som syns på bilden har troligen sjunkit/förlist under andra halvan av 1800-talet, bilden är tagen i samband med en arkeologisk utredning i Lännerstasundet. Foto: ( CC BY)

Ny vägledning om skydd av yngre fartygslämningar

Riksantikvarieämbetet har i ett uppdrag från regeringen tagit fram vägledande underlag kring skydd av yngre fartygslämningar. Det har skett till följd av ändringarna i kulturmiljölagen och införande av åldersgräns för fornlämningar. Uppdraget rapporteras nu form av en vägledning för kulturhistorisk värdering av fartygslämningar.

Arbetet har skett i samråd med Statens maritima museum, länsstyrelserna och andra aktörer. I vägledningen finns rekommendationer kring hur länsstyrelsen går tillväga för att beskriva fartygslämningars kulturhistoriska värde för att kunna fatta beslut om fornlämningsförklaring.

I rapporten redovisas nya förutsättningar efter lagändringen, begrepp, hur lagskyddet ser ut, hur beståndet ser ut, vad som krävs för att kunna göra nya kulturhistoriska värderingar och fornlämningsförklaringar samt hur bedömnings- och beslutsprocessen ser ut.

De i sammanhanget viktigaste lagändringarna är:

Införandet av en åldersgräns för samtliga fornlämningar. När det gäller fartygslämningar innebär detta att förlisningen måste antas ha skett före 1850. Den tidigare ”löpande” 100-årsgränsen gäller alltså inte längre.

Införandet av en möjlighet för länsstyrelsen att fornlämningsförklara lämningen efter ett fartyg som kan antas ha förlist 1850 eller senare om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.
Regeringens avsikter med lagändringen framgår av propositionen Kulturmiljöns mångfald.

Mer om Riksantikvarieämbetets vägledningar:

  • Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Myndigheten ska verka för att länsstyrelsernas tillståndsprövning och tillsyn av kulturminnen och kulturmiljöer är rättssäker. Ett resultat av detta är bland annat att ge länsstyrelserna vägledning i tillämpningen av kulturmiljölagen.
  • Vägledningar för KML syftar till att skapa samsyn mellan länsstyrelserna för att uppnå rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i denna. Därutöver fyller vägledningar ett informationsbehov för andra som berörs av kulturmiljöarbetet i offentlig förvaltning.
  • Vägledningar är Riksantikvarieämbetets rekommendationer om hur bestämmelserna i KML bör tillämpas, och är därför inte juridiskt bindande.
  • Uppdateringarna av denna vägledning samt upprättande av nya vägledningar, verkställighetsföreskrifter och allmänna råd kommer att anslås löpande i Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev och på myndighetens hemsida.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: