Nyheter
Snart upphör folkbokföringen i församlingar. I stället införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då kyrkan skildes från staten. Foto: ( CC BY)

Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling

Gemensamt kvalitetssäkringsuppdrag för Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet. Svenska kyrkan hade ansvar för folkbokföringen av alla landets invånare ända från kyrkböckernas tid – de äldsta från 1600-talet – fram till 1991, då uppdraget övertogs av Skatteverket.

Som en konsekvens av att staten sedan år 2000 inte längre har något inflytande över hur kyrkan inrättar sina församlingar, har regeringen beslutat att folkbokföringen av individer från 2016 inte längre ska ske efter församling i Svenska kyrkan – utan efter fastighet, kommun och ”distrikt”.

Regeringen har gett Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans, och i samråd med Svenska kyrkan, kvalitetssäkra den lokala församlingsindelning som gällde den 31 december 1999 som underlag till distriktsindelningen. De nya distrikten ska alltså motsvara denna indelning.

Detta för att även fortsättningsvis möjliggöra forskning och studier baserad på kyrkans uppgifter som går tillbaka till 1600-talet och i vissa fall till medeltiden.

Namnsättning sker i brett samråd
Lantmäteriet har vidare i uppdrag att lämna förslag om de enskilda distriktens namn. Utgångspunkten ska vara de församlingsnamn som fanns den 31 december 1999. Mot bakgrund av den betydelse (socken och) församling haft ska förslagen tas fram i ett brett samrådsförfarande med Riksantikvarieämbetet, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Svenska kyrkan, Riksarkivet, Institutet för språk och folkminnen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Hembygdsförbund.

Träder i kraft 2016
Uppdragen ska slutredovisas senast 16 januari 2015 och förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, då ny lagstiftning om distriktsindelning i folkbokföringen börjar gälla.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: