Nyheter
Snart upphör folkbokföringen i församlingar. I stället införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då kyrkan skildes från staten.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling

Gemensamt kvalitetssäkringsuppdrag för Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet.

Svenska kyrkan hade ansvar för folkbokföringen av alla landets invånare ända från kyrkböckernas tid – de äldsta från 1600-talet – fram till 1991, då uppdraget övertogs av Skatteverket.

Som en konsekvens av att staten sedan år 2000 inte längre har något inflytande över hur kyrkan inrättar sina församlingar, har regeringen beslutat att folkbokföringen av individer från 2016 inte längre ska ske efter församling i Svenska kyrkan – utan efter fastighet, kommun och ”distrikt”.

Regeringen har gett Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans, och i samråd med Svenska kyrkan, kvalitetssäkra den lokala församlingsindelning som gällde den 31 december 1999 som underlag till distriktsindelningen. De nya distrikten ska alltså motsvara denna indelning.

Detta för att även fortsättningsvis möjliggöra forskning och studier baserad på kyrkans uppgifter som går tillbaka till 1600-talet och i vissa fall till medeltiden.

Namnsättning sker i brett samråd
Lantmäteriet har vidare i uppdrag att lämna förslag om de enskilda distriktens namn. Utgångspunkten ska vara de församlingsnamn som fanns den 31 december 1999. Mot bakgrund av den betydelse (socken och) församling haft ska förslagen tas fram i ett brett samrådsförfarande med Riksantikvarieämbetet, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Svenska kyrkan, Riksarkivet, Institutet för språk och folkminnen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Hembygdsförbund.

Träder i kraft 2016
Uppdragen ska slutredovisas senast 16 januari 2015 och förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, då ny lagstiftning om distriktsindelning i folkbokföringen börjar gälla.

Hej!
Jag tycker att sockenindelningen på http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html är alldeles utmärkt, även kopplat till att fastighetsgränserna finns med, dock utan fastighetsbeteckning (som finns på hitta.se fören del av landet). Dock är det så att de nya distrikten inte exakt överensstämmer med socken/församlingsindelningen 1999/2000, då enklaver bortsetts ifrån. De finns däremot i fornsök. Se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Distrikt/
Distriktsindelningen ska baseras på en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999. Justeringarna sker genom att enklaver som uppfyller följande kriterier exkluderas:
Enklaven utgör max fem procent av församlingens totala areal
Enklaven inte innehåller en kyrka
Enklaven har fem eller färre folkbokförda inom ytan år 2014

Sockenindelningen är inte helt korrekt heller hos Riksantikvarieämbetet, Jag har påpekat att gränsen mellan socknarna Boo och Saltsjöbaden i Nacka kommun saknas helt i annat sammanhang men det gäller ännu.

Dessutom tror jag gränserna är socken kombinerade med kommun från nåt år, för sockengränsen för Danderyd tex är inte exakt den som kommunen har idag, inte heller för Täby, Lidingö, Vaxholm och Värmdö. (Jämför wikipedia). Finns säkert många fler ställen i landet där gränserna är mellanting mellan kommun och socken.

Hej!
Eftersom min organisation uppdaterar sitt fastighetsregister via Lantmäteriet/Metria – så är det för mig viktigt att veta ifall de gamla sex-siffriga koderna för län-kommun-församling kommer att finnas kvar – med den enda ändringen att de två sista siffrorna som motsvarat församling ersätts av två siffror för distrikt?

Hej!
SCB har tagit fram ett förslag på kodsättning för distrikten, och den kommer inte att utformas riktigt på samma sätt som LKF-koden. Det kommer fortfarande att vara en sexsiffrig kod, men är helt fristående från LKF-koden för att undvika missförstånd. Jag rekommenderar att du tar kontakt med SCB för att få reda på mer om kodsättningen av distrikten: http://www.scb.se/

Det finns inga planer på att ändra på sockengränserna i och med att distrikten införs. Idag kan du hitta sockenindelningen hos Riksantikvarieämbetet, eftersom vi använder den i vår indelning av arkivmaterial på Antikvarisk-topografiska arkivet och för att ge fornlämningarna deras identitet. Jag vet att Lantmäteriet tittar på att göra en karttjänst för socknarna, men vet tyvärr inte när den ska vara klar.

Vill du titta på Riksantikvarieämbetets sockenskikt kan du enklast hitta det i Fornsök: Gå till https://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/. Klicka på länken ”Sök i Fornsök” till vänster på sidan. Zooma i kartan till det område du ar intresserad av och klicka på knappen ”Kartinställningar” ovanför kartan. Då öppnas en flik på vänstersidan där du kan kryssa i rutan för ”Socken”. Om texten är grå och du inte kan kryssa i rutan innebär det att du måste zooma in ytterligare innan du kan tända sockenskiktet.

Har du ett GIS-program kan du få en shape-fil med Riksantikvarieämbetets sockenskikt genom att maila till fornsok@raa.se.

De nya distrikten kommer att ha en direkt koppling till de gamla församlingarna i och med att distriktens namn och utbredning bygger på hur församlingarna såg ut den 31 december 1999.

Bakgrunden är att kyrkans församlingar genomgått stora förändringar sedan staten och kyrkan skildes åt vid årsskiftet 1999/2000, och bland annat har många församlingar slagits samman. Genom att skapa distrikten utifrån den äldre församlingsindelningen istället för dagens förändrade församlingsindelning behåller man kopplingen till den historiska indelningen av Sverige.

Ordet ”församling” kommer att fortsätta användas för de kyrkliga församlingarna. För att inte riskera en sammanblandning väljer man istället att använda ordet ”distrikt” för den nya indelningen, fast den bygger på de gamla församlingarna.

Det vore vansinnigt och olyckligt om man går ifrån det sedvanliga och logiska kopplingen till församlingar och socken.
Vårt kulturarv är mer värt att bevara än vad nymodighetet tror. Distrikt finns onte i min vokabulär.

Vi som inte vill vara i närheten av kyrkan vill inte ha begreppet församling i våra personuppgifter. Det handlar inte om nymodigheter. Det handlar om respekt för de 34% av befolkningen som inte är med och aldrig har varit med i Svenska kyrkan.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: