Nyheter
Bild av riksintresse Foto: ( CC BY)

Ny handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Riksantikvarieämbetet har, sedan januari 2012, bedrivit det tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. Projektets övergripande syfte har varit att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturvärden i enlighet med kultur- och miljöpolitiken, inklusive landskapskonventionen.

Projektets uppdrag har inbegripit att bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sin verksamhet.

Handboken är i sin helhet ett stöd främst för länsstyrelserna i deras arbete med rådgivning, stöd planer och prövningar som rör riksintressen. Men delar av handboken tydliggör även relationen mellan stat och kommun, tillvaratagande av kulturhistoriska värden och bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden. Handboken kan därför med fördel även användas av kommunernas handläggare av planer och bygglov samt av konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

Arbetet har bedrivits i löpande dialog med länsstyrelserna. Berörda centrala verk, Sveriges kommuner och landsting och ett flertal kommuner har hållits informerade under arbetets gång. Efter projektavslut har, under våren 2014, arbetet fortsatt med att färdigställa en handbok för arbete med Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Handboken finns att hämta här.
Handbokens bilagor med bland annat rättsfallsreferat, checklistor och processbeskrivningar kan hämtas här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: