Kulturmiljö en drivkraft i stadsomvandlingar

Kultur och kulturarv spelar en viktig roll när man skapar hållbara och attraktiva städer. Den snabba urbaniseringen i världen ställer stora krav på samhällsbyggare att tänka efter före, att ta in kulturen och tänka in kulturmiljöer redan på planeringsstadiet. Det är just det som den internationella konferensen The Impact of Culture handlade om. I Umeå samlades forskare och samhällsplanerare för att diskutera hur man kan skapa tillväxt, livskvalitet och hållbarhet med hjälp av kultur.

Riksantikvarieämbetets seminarium The Impact of Cultural Heritage – strategies for urban development, lyfte frågan om hur man kan skapa hållbara städer och tog sin utgångspunkt i omvandlingen av Kockums varvsområde i Malmö till den nya Varvsstaden. Öresundsregionen är mycket expansiv och i regionen finns en stor efterfrågan på attraktiva, prisvärda och hållbara miljöer.

– Varvsstadens industriella arv, tillsammans med nya byggnader, kommer att forma en unik miljö. De värdefulla historiska byggnaderna skapar förståelse för Malmös historia och identitet och bidrar till en varierad och intressant stadsmiljö, sa Josephine Nellerup, planchef i Malmö stad.

Hon förde också fram vikten av att ge plats för tillfälliga kulturyttringar som caféer, stadsodling och event i dialog med medborgarna.

Sophia Labadi, Ph D och chef på Kulturarvscentrum vid universitetet i Kent, har forskat på sambanden mellan kulturarv, kulturella och kreativa näringar och urban utveckling.  Hon har studerat både ekonomiska och socio-ekonomiska aspekter och har funnit ett klart samband mellan kulturarv och ekonomisk utveckling i städer och hela regioner.

– Kulturarvet kan fungera som en katalysator för genomgripande förändringar, och visar på att det kan stärka identiteten och känslan av att höra till men även tilliten mellan människor. Det övergripande målet med att föra in kultur och kreativa näringar som en strategi när man omvandlar platser, är att locka till sig investeringar, arbetstillfällen och att attrahera besökare och boende. Det är ett sätt att flytta fokus från tillverkningsindustri till en ekonomi som bygger på kultur och service, säger Sophia Labadi.

Just det som pågår i västra hamnen i Malmö.

– Vi pratar om vilken identitet vi vill ha för att hitta gemensamma mål med gator, hus och platser. I det arbetet inkluderar vi många grupper, det är medborgare, konstnärer, ekonomer och byggnadskonservatorer, säger Josephine Nellerup.

Per Möller, doktorand vid Linköpings universitet reflekterade över vems kultur vi pratar om och om antagandet att kultur idag spelar en viktigare roll än tidigare för den ekonomiska tillväxten, för välfärd och för utformningen av våra städer.

– Vi kan inte förvänta oss att kulturen ska lösa alla problem med segregation, klass och utanförskap. Kulturen erbjuder möjligheter att ändra strukturer till det bättre, till hållbarare, mer demokratiska och rättvisare samhällen, men risken är lika stor att den förstärker det befintliga och till och med skapar nya orättvisor och ojämställda strukturer, och föder segregation.

Sophia Labadi har sett detta hända i sin forskning.

– Den positiva kopplingen mellan kulturarv, kulturprojekt och social utveckling sker inte automatiskt. Riktade åtgärder måste göras för att involvera lokalsamhället. Till exempel kan det behövas hyresreglering för att se till att omvandlingen inte leder till gentrifiering och att de ursprungliga invånarna flyttar.

En samlad slutsats från konferensen var att kultur och kulturarv är en stark kraft i samhällsutvecklingen. Den kan användas för att bygga attraktiva och hållbara städer. Kultur kan vara medlet men också målet. En levande kultur och kulturmiljö är i sig inspirerande och kan skapa innovation och kreativitet.

– I planeringsprocesser finns det behov av att sätta mål för det urbana kulturarvet och vad det kan bidra till samt uppmärksamma utmaningarna för att nå dit. Seminariet visade på betydelsen av ett strategiskt förhållningssätt till kulturarv i stadsbyggande, avslutar Daniel Nilsson, arrangör för Riksantikvarieämbetets seminarium på konferensen The Impact of Culture.

Sophia Labadis presentation
Per Möllers presentation