Caroli kyrka, Malmö. Kyrkan från sydväst.Caroli kyrka, Malmö. Kyrkan från sydväst.Foto: Okänd (Ingen upphovsrätt)

Caroli kyrka i Malmö

Antal kommentarer: 1

Riksantikvarieämbetet har överklagat länsstyrelsen i Skånes beslut angående tillstånd till ändringar av Caroli kyrka i Malmö. Anledningen till överklagandet är att de föreslagna ändringarna av kyrkans interiör skulle minska byggnadens kulturhistoriska värde vilket strider mot kulturmiljölagen.

Länsstyrelsen i Skåne godkände den 10 december 2014 bolaget Fastighets AB Carolus ansökan om att får göra nio ändringar i Caroli kyrka. Riksantikvarieämbetet vill att förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut gällande tillstånd till fyra av dessa åtgärder:

1. att ta bort den fasta inredningen i form av kyrkbänkar, predikstol, hela arrangemanget kring altaret med altaruppsats, altarring och det uppbyggda trägolvet samt piscinan,
2. lägga nytt kalkstensgolv nere i kyrkorummet,
3. ersätta altaruppsatsen med en ny vägg med spegelytor,
4. bygga om sakristian till loge och cafe/cateringkök samt förstora utrymmet genom att läget för altaruppsatsens vägg flyttas lite framåt.

Ovanstående ändringar av kyrkans interiör skulle minska byggnadens kulturhistoriska värde vilket strider mot kulturmiljölagen.

Övriga åtgärder kan enligt Riksantikvarieämbetet tillåtas:
5. att modernisera byggnadens fyra toaletter,
6. montera rår i tak avsedda för montering av belysning,
7. bygga ett nytt plant trägolv ovanpå befintligt golv på läktaren samt tillföra en högre läktarbarriär i glas,
8. tillgängliggöra byggnaden med hjälp av en ramp på norra sidan. Rampens sida täcks in med en prismatiskt veckad helsvetsad plåt i svartgrön kulör,
9. sätta upp två informationsboxar på kyrkans norra sida.

Riksantikvarieämbetet har i sitt överklagande inte några synpunkter på vilka aktiviteter som bedrivs i byggnaden, myndighetens uppdrag är att se till att de kulturhistoriska värdena bevaras.

Läs hela Riksantikvarieämbetets överklagande av beslut angående tillstånd till ändring av Caroli kyrka i Malmö

Lagen säger…

Av 4 kap. 2§ Kulturmiljölagen framgår att kyrkobyggnader ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Vidare framgår av 4§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen att det faktum att en kyrkobyggnad tagits ur bruk eller inte används inte påverkar dess status som kyrkobyggnad i enlighet med kulturmiljölagen. Slutligen anges i prop. 1988/99:38 s.155 att skyddet för kyrkobyggnader även gäller gentemot en ny ägare för det fallet att kyrkobyggnaden överlåts.

 

Regeringsuppdrag

Det pågår på Riksantikvarieämbetet ett arbete med att göra en översyn av regleringen avseende de kyrkliga kulturminnena och föreslå förändringar då det finns ett antal oklarheter och problem i fråga om regleringen av dessa. Uppdraget, som utförs i samråd med Svenska kyrkan, länsstyrelserna och andra berörda aktörer ska redovisas hösten 2015 till regeringen.

Dela sidan på

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar