StockholmStockholmFoto: Leif Gren (CC BY)

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Antal kommentarer: 0

Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Riksantikvarieämbetet medverkar i en av utredningens referensgrupper.

Utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” handlar om frågor som rör alla människor, i alla delar av vardagen. Det står för en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Riksantikvarieämbetet vill med sitt deltagande bland annat uppmärksamma kulturmiljöarbetets roll och potential i gestaltning av livsmiljön där kulturhistoriska värden tas till vara och förstärks. Betänkandet för Gestaltad livsmiljö ska läggas fram senast den 1 oktober 2015.

En mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas

En hållbar utveckling av samhället karaktäriseras av en strävan att spegla sin samtid, samtidigt som den också förhåller sig till, eller samspelar, med historiska strukturer och uttryck. Riksantikvarieämbetet menar därför att en ny politik för arkitektur, form och design bör bidra till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas genom att:

  • Se kulturmiljön som en utgångspunkt för gestaltning och utformning av staden.
  • Lyfta möjligheter och mervärden som skapas genom att involvera kulturmiljökompetens från start till mål i utformningen av offentliga miljöer.
  • Lyfta behovet av att stärka kulturmiljökompetensen i landets kommuner.
  • Lyfta behovet av att integrera kulturmiljöfrågans relevans för gestaltning, planering och stadsbyggande i planerar- och arkitekturutbildningar.

Inkluderande kultursyn och människors delaktighet i arbetet

Vidare behöver demokratiska värderingar och ett mångfaldsperspektiv prägla bevarande och utveckling av den byggda miljön. En inkluderande stadsutveckling kräver dels en medvetenhet om att historia produceras och reproduceras i vår samtid, dels en förståelse av platsernas betydelse utifrån människors olika perspektiv och behov. Riksantikvarieämbetet menar därför att en ny politik för arkitektur, form och design bör bidra till inkluderande kultursyn och människors delaktighet i arbetet med den gestaltade livsmiljön genom att:

  • Lyfta behovet av metoder och arbetssätt för ökad delaktighet i gestaltning och utformning av människors livsmiljö.
  • Verka för att en mångfald av berättelser och kulturmiljöer synliggörs.
  • Betona vikten av att motverka och hantera negativa effekter av gentrifiering vid förnyelse och utveckling av den byggda miljön.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar