Nyheter
Kulturmiljö i Jämtland
Kulturmiljö i JämtlandFoto: (CC BY)

Jordbruksstöden för kulturmiljöer gör stor samhällsekonomisk nytta

Nyligen publicerade Jordbruksverket en rapport där effekterna av jordbruksstödet redovisas. Rapporten visar att störst samhällsekonomisk nytta ger miljöersättningarna till betesmarker och kulturmiljöer.

I samhällsnyttan ingår bland annat arbetstillfällen och värdet av kollektiva nyttigheter som kulturmiljöer och biologisk mångfald.

Resultatet är intressant för kommande studier av hur ersättningarna för skötsel av kulturmiljöer i odlingslandskapet kan utformas i framtiden, säger Michael Frisk, utvärderare på Kulturmiljöavdelningen.

I förhållande till stödbeloppen är stöden till betesmarker, kulturmiljöer och gödselanläggningar de samhällsekonomiskt mest lönsamma. Deras nettovärde är ungefär 10 gånger större än själva stödbeloppet.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Jordbruksverkets, Riksantikvarieämbetets, Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma uppdrag att följa upp den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Läs och ladda ner rapporten på Jordbruksverkets webbplats.

 

Bra jag håller med. Detta är helt nödvändigt. Naturbetesmarksarealen måste vara mellan 5 och 7 gånger större än åkermarksarealen på en jordbruksfastighet om produktionen ska kunna kallas hållbar över tid. (ev. mer). Åkern ska odlas och betesdjuren ska i första hand hämta sin föda under vegetationsperioden på naturbetesmarkerna de ska restaurera fram de igenvuxna marker och vara verktyget till artrika resilienta stabila ekosystem som klara av att föda människor,betesdjuren och reparera klimatförändringarnas skador.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: