Nyheter
Hohult by har nu pekats ut som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet pekar ut Hohultsby som nytt riksintresse

Riksantikvarieämbetet har pekat ut Hohults by i Kronobergs läns som riksintresse. Området representerar särskilt väl det småländska höglandets marginaljordbruk ovan högsta kustlinjen med dess särskilda geologiska förutsättningar för jordbruk i höjdläge.

Det utpekade området omfattar ungefär byns tidigare odlade mark (åkrar, ängar, trädgårdsland osv). Landskapets historiska utveckling och tidskikt är väl läsbara. Särskilt väl framträder 1800-talet före och efter skiftena och äldre s.k. hackerörsodlingar som är en speciell typ av forntida odlingsrösen. Få miljöer i Sverige förenar en välbevarad bymiljö från tiden innan 1800-talets skiften med ett så pedagogiskt och flerskiktat landskap som Hohult. Hohults by kompletterar urvalet odlingslandskap som utpekats som riksintresse för kulturmiljövården.

Läs beslutet: Beslut om Riksintresse för Hohults by i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.(PDF)

Riksintresse

Områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, till exempel jord- och skogsbruk, rennäring och yrkesfiske, råvaruutvinning, energiutvinning, vattenförsörjning, natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv, kan pekas ut som områden av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel.

Läs mer om hur vi arbetar med riksintressen.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: