Nyheter
ideell organisation som fått bidrag från Riksantikvarieämbetet. Utflykt med juniorläge
Svenska spårvagnssällskapet, är en ideell organisation som tidigare fått bidrag från Riksantikvarieämbetet. Här på utflykt med juniorläger Foto: ( CC BY)

4,5 miljoner till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

I år har 35 organisationer sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet varav 20 har beviljats. Bidraget är viktigt för att kunna stötta och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. Frivilliga insatser bidrar till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.

– Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. Bidraget är ett stöd till dem i deras arbete med att vårda och göra kulturarvet tillgängligt och levande för alla, säger riksantikvarie Lars Amréus.

De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Några av de organisationer som fått del av årets bidrag:

Arbetsam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och se till att det finns en organisation som för deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Sveriges Hembygdsförbund – SHF organiserar den svenska hembygdsrörelsen med drygt 2 000 anslutna föreningar och 26 regionala förbund. Det totala antalet medlemmar beräknas uppgå till ca 430 000. Föreningarna är vanligen organiserade efter socken/församling och finns över hela landet. De regionala förbunden är organiserade efter län eller landskap. SHF:s ändamål är enligt stadgarna att ”vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv. SHF:s roll som riksorganisation är att stödja, samla och företräda medlemsföreningarna.

Stiftelsen Kulturarv utan gränser – Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) bildades 1995 och är en oberoende svensk enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Stiftelsen ser arbetet som en nödvändig del i stärkandet av demokratiska processer och mänskliga rättigheter. KuG är opartisk när det gäller parter i konflikter, men inte neutral när det gäller allas rätt till kulturarv – nu och i framtiden. KuG arbetar med kulturarv som en aktiv kraft i försoning, fredsbyggande och social och ekonomisk utveckling genom att skapa kapacitet, medvetenhet och möjligheter när det gäller att bevara och rädda kulturarv.

Museibanornas riksorganisation – Museibanornas Riksorganisation (MRO) bildades 1981 och är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. 22 föreningar, spridda över landet, är anslutna till MRO. Den nordligaste i närheten av Sundsvall, den sydligaste i Malmö. Föreningar som driver trafik på statens spåranläggningar är organiserade i Järnvägshistoriska Riksförbundet, förkortat JHRF.

The Unstraight museum – The Unstraight museum bildades 2011. Organisationens verksamhet består av ett webbmuseum med en digital samling men de arbetar även med fysiska utställningar, insamlingar, debatter och workshops. Organisationen arbetar strategiskt med olika kulturprojekt för att synliggöra HBTQI-frågor, framförallt inom utställnings- och museivärlden. Genom samarbeten med lokala HBTQI organisationer och etablerade institutioner strävar de efter att lyfta debatten om institutionernas skyldighet att även arbeta med vanligtvis osynliggjord historia såsom den ”Unstraighta” historieskrivningen.

Mer information

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: