Tensta.Tensta. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Inkludering och dialog, förutsättningar för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete

Antal kommentarer: 0

Nu är den första delrapporten i arbetet med Vision kulturmiljö färdig. Sammanfattningsvis visar undersökningen att utvecklingsbehoven är tydliga. Analysen visar att de nya målen innebär att kulturmiljöarbetets utgångspunkter bör beskrivas på ett nytt sätt.

Syftet med delrapporten är att ta fram en nulägesanalys över hur kulturmiljöarbetet utvecklas och ge en samlad bild av kulturmiljöarbetets utmaningar. Delrapporten bygger på kartläggning av länsstyrelsernas, länsmuseernas och nationella myndigheters kulturmiljöarbete. Kulturmiljöarbetet är tvärsektoriellt och sju statliga myndigheter har vid sidan av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet ett uttalat uppdrag. En övergripande slutsats är att det finns goda möjligheter att utveckla kulturmiljöarbetet. Andra slutsatser i rapporten:

  • Kulturmiljöarbetet behöver utgå från en inkluderande kultursyn och ett mångdimensionellt perspektiv.
  • Dialogen med det civila samhället är en förutsättning för måluppfyllelse.
  • Kulturmiljöarbetet är tvärsektoriellt och sju myndigheter har vid sidan av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet ett uttalat uppdrag.
  • Samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå behöver utvecklas. Uppdragen i kulturmiljöarbetet är inte tydliga och i de kulturmiljöuppdrag som finns är roll- och ansvarsfördelningen otydlig.
  • Den regionala nivån behöver utveckla samverkan.
  • En högre grad av samordning mellan länsstyrelser behövs för att öka möjligheterna att nå större effekt i kulturmiljöarbetet.
  • Förutsättningar för samverkan upplevs av aktörerna som otydliga. Dels finns oklara uppfattningar om vad samverkan är och kan syfta till dels upplevs museernas uppdragsverksamhet och osäkra resurser upplevs som ett hinder.

Hela uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2016.

Ladda ner delrapporten Kulturmiljöarbete under utveckling – delrapport som PDF.

Kontakt: Lotta Boss och Maja Flygt, Verkssekretariatet

Dela sidan på

Lämna en kommentar