Nyheter
Nationalmuseum Stockholm
Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i StockholmFoto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet kritiskt till förslag till detaljplan för Nobel Center

Riksantikvarieämbetet har yttrat sig till Stockholm stadsbyggnadskontor över förslaget till detaljplan för Nobel Center. Myndigheten yttrar sig i detta sammanhang endast i egenskap av tillsynsmyndighet för statliga byggnadsminnen enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.


Utdrag ur yttrandet:

”Nationalmuseum är ett monument som dominerar sin omgivning genom volym, höjd och medveten gestaltning. Eventuellt ny bebyggelse på Blasieholmen bör underordna sig Nationalmuseum och i övrigt anpassas till den kulturhistoriska miljön. Den föreslagna byggnaden, sett från Slottets omgivningar, blir väl synlig över befintliga taksilhuetter. Den förslagna byggnadshöjden bör sänkas till en sådan höjd att skyline inte påverkas och att relationen till Nationalmuseum blir underordnad.”

Riksantikvarieämbetets yttrande över förslag till detaljplan för Nobel Center, del av Norrmalm 3:43

Riksintresset Nationalmuseum skulle drabbas mycket negativt i flera avseenden om Nobelbygget genomdrivs. Eftersom plats saknas för bussar skulle platsen utanför Nationalmuseum drabbas med resultat att Nationalmuseum knappt blir synligt från Skeppsbron. Även Skeppsholmen skulle överhopas av de bilar som idag parkerar vid Tullhuset.

Det är så mycket stôlligheter som sker i staden. Vad är det nu som talar för att ett Nobelmuseum nu nödvändigtvis måste ligga på Skeppsholmen?

From what I understand has Alfred Nobel nothing to do with Blasieholmen and he donated money to research. The Nobelprize is in literature, medicin and physics and peace? What else? I know it is not in boating and fishing. The cultural mark that I believe Riksantikvarieambetet put on the area and buildings should prevent destruction of the buildings and limited activities. A cafe with a Toast Skagen and a fishstore and giftstore would connect to boating and fishing. Maybe smoking of the fish in one of the ”hamnmagasinen”. Blasieholmens Fisk…ett nytt varumaerke.

Vad skulle Alfred Nobel ha sagt? Jag tror att han föredragit att Nobelpriset behållit
eller ökat sitt värde och att den sedvanliga ceremonin bevarats.
Stockholm kom till tack vare läget mellan Östersjön och Mälaren. Det är en hamnstad. Låt vår huvudstad förbli det!

Vad är det för människor som absolut vill pompösa sig med dessa kolossal-monumentala lådor. Redan den stora stålkolossen intill Stadshuset förskräcker i total brist i insikt om mänskliga mått. Man kan inte låta bli att tänka på Bröderna Lejonhjärta och Törnrosdalen där den onde Tengil regerar. Stålkolossen vid Stadshuset signalerar: Flytta på er småfolk…för här är det vi som bestämmer!!!!
Hur kan vi medborgare ha röstat fram sådana små människor till att företräda oss alla? Vi måste ändra på det snarast. Så fort det blir val igen, (när det nu blir), bör alla tänkande människor läsa in sig på Direktdemokrati: http://direktdemokraterna.se

Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum med omgivande kulturmiljö behöver överhuvudtaget inte denna gökunge till byggnad. Den utgör ett allvarligt hot mot det riksintresse Stockholms centrala delar utgör.

ett steg i rätt riktning men Raä bör väl kunna uttala sig om kulturmiljön i sin helhet och riksintresset, den marina miljön!! Tullhuset som fått stå och magasinen med detta för att nedtalas som tomt när det helt plötsligt passar. Nationalmuseum renoveras för hundratals miljoner för att sedan få parken avhuggen, sikten förstörd med en bunker på bakgården! Fel läge, fel värdering av läge, fel hantering av grönklassad miljö! Hade mina släktingar som var medfinansiärer till NM hoppat på ett sådant projekt ?- nej! Är det värdigt vört national museum -nej! Det sänder helt fel signaler, vi har grönklassad miljö men skiter i det. Vdn för Nobel bör avgå och sten Nordin ifrågasättas för hanteringen av den lilla lunga av grönt och marinkultur som offras utan nämnvärt skydd från staden

Utsikten från alla återöppnade fönster i Nationalmuseum mot vattnet och Strandvägen blir inte bättre för att huset sänks några meter. Klumpen skulle ändå komma att ligga i vägen. Blasieholmens kulturmiljö gör att platsen är högst opassande för denna enorma byggnad. Redan i SOU 1997:117 konstaterades att Blasieholmen var mindre lämplig för uppförandet av ett – betydligt mindre – Nobelcenter med bibehållet tullhus.

Undanflykter för att få igenom en byggnation av det tänkta Nobelhuset. Sorgligt !

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: