Riksantikvarieämbetet kommenterar med anledning av Riksrevisionens granskning av årsredovisningen för 2014

Antal kommentarer: 0

Riksrevisionen reserverar sig mot Riksantikvarieämbetets årsredovisning för 2014 avseende den arkeologiska uppdragsverksamheten, UV. Riksantikvarieämbetet vill därför förtydliga skälet för reservationen. Den har sin grund i Riksrevisionens förändrade revisionsprinciper, inte i Riksantikvarieämbetets hantering av verksamheten.

UV har drivits som en så kallad avgiftsfinansierad verksamhet inom Riksantikvarieämbetet. Det innebär bland annat att verksamheten ska bära sina egna kostnader och att ekonomin redovisas separat från myndigheten i övrigt. UV har sedan mycket lång tid tillbaka burit med sig ett ackumulerat ekonomiskt underskott. Ett framgångsrikt arbete har genomförts för att öka lönsamheten för att på sikt uppnå ekonomisk balans i verksamheten. Det ackumulerade ekonomiska underskottet uppgick dock vid utgången av 2014 till drygt 53 miljoner kronor, vilket kommer ta lång tid att åtgärda.

Detta förhållande är sedan länge väl känt för såväl Riksrevisionen som Kulturdepartementet. Det har tidigare år inte medfört någon invändning. Dock har Riksrevisionen nu valt att förändra sina revisionsprinciper, så att ekonomiska underskott som UV:s måste kunna upparbetas inom en relativt kort tidsperiod (några år). Trots en positiv utveckling under senare tid är detta inte möjligt för UV, vilket leder fram till Riksrevisionens slutsatser.

Fler myndigheter än Riksantikvarieämbetet får nu reservationer av detta slag. Det visar på ett generellt problem med kravet på full kostnadstäckning i vissa verksamheter.

Bakgrund

Riksrevisionen granskar varje år myndigheternas årsredovisningar för att se om de upprättats enligt gällande regler, att de ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet och finansieringen samt att denna stämmer överens med redovisningen av verksamheten. Riksrevisionen granskar även att ledningen följer föreskrifterna för användningen av anslag och inkomster.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten överfördes den 1 januari 2015 till Statens historiska museer.

Dela sidan på

Lämna en kommentar