Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Så kan hanteringen av fynd från arkeologiska undersökningar effektiviseras

Antal kommentarer: 0
Färre myndigheter inblandade och ett nytt fördelningssystem är några förslag på hur fyndhanteringen från arkeologiska undersökningar kan bli effektivare.

På regeringens uppdrag har Riksantikvarieämbetet tillsammans med Statens historiska museer utrett hur hanteringen av fynden från arkeologiska undersökningar kan utvecklas och effektiviseras.

Färre aktörer
Idag är flera olika aktörer involverade i processen: länsstyrelsen som beslutar om arkeologiska undersökningar, arkeologerna som utför dem, Riksantikvarieämbetet som beslutar till vilket museum fynden ska föras och museerna som tar emot fynden.
För att reducera antalet aktörer föreslår utredningen att de beslut som berör arkeologiska fynd (beslut om fyndfördelning och hittelön/inlösen enligt 2 kap. Kulturmiljölagen) som idag fattas av Riksantikvarieämbetet istället ska fattas av Statens historiska museer. Processen kan på så sätt effektiviseras genom kortare ledtider och förenklade kommunikationsvägar. Samtidigt förstärks Statens historiska museers roll som central nod för förvaltningen av arkeologiska fynd.

Nytt fyndfördelningssystem
Utredningen föreslår också att ett nytt fyndfördelningssystem ska införas. Det bygger på att länsstyrelsen, arkeologerna och det fyndmottagande museet för en dialog kring fynden redan i planeringen av en undersökning. På så sätt kan museets önskemål om vad som ska samlas in, hur fynden ska vara ordnade och hur den digitala informationen ska vara strukturerad fångas upp.

Digital Arkeologisk Process
Även det på Riksantikvarieämbetet pågående utvecklingsarbete, det så kallade DAP-programmet (Digital Arkeologisk Process), kommer att ha stor påverkan på hur den digitala informationen om fynden att samlas in, struktureras och tillgängliggörs.

Rapporten: Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar.

Kontakt:
Carolina Andersson, 08-51918255carolina.andersson@raa.se
Kulturmiljöavdelningen

Dela sidan på

Lämna en kommentar