Exempel på fornlämningar i skogen, ett medeltida odlingröse i Jämtland.Exempel på fornlämningar i skogen, ett medeltida odlingröse i Jämtland. Foto: Leif Gren (CC BY)

Kulturarv i skogen – ett gemensamt regeringsuppdrag

Antal kommentarer: 1

Under 2014 drev Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt projekt med anledning av att så många fornlämningar skadas inom skogsbruket. Syftet var att klarlägga orsakerna och att ta fram en åtgärdslista. Projektet avrapporterades i januari i år. Nu arbetar de båda myndigheterna vidare med dessa åtgärder i det fortsatt gemensamma regeringsuppdraget – ”Kulturarv i skogen”.

Arbetet med regeringsuppdraget ska göras i samverkan med berörda aktörer inom skogsnäringen och i samråd med länsstyrelsen. Bland de aktiviteter som sker inom Riksantikvarieämbetet är bland annat fortsatt arbete med utredningen att införa direktverkande sanktionsavgifter vid skador på fornlämningar. Skogsstyrelsen ska bland annat ta initiativ till och genomföra gemensamma tillsynskampanjer med länsstyrelserna samt utveckla dialogen om roller och ansvar med skogsbruket.

Utdrag ur regleringsbrevet för Riksantikvarieämbetet 2015:
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2016.”

Mer information

Skogsstyrelsens webbplats

Kontakt:
Anneli Sundkvist,
Riksantikvarieämbetet
Thomas Mårtensson, Skogsstyrelsen

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. Ja, det är bedrövligt att vår historia utplånas så här enkelt. Det är synd att vinstintressen ska gå före bevarandet av vår historia. Det ska bli intressant att läsa rapporten.

Lämna en kommentar