Bild av riksintresseFoto: Leif Gren, Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Översyn och revidering av riksintressen

Antal kommentarer: 0

En översyn och revidering av riksintressen för kulturmiljövården pågår i större eller mindre omfattning i samtliga län. Riksantikvarieämbetet hanterar för närvarande revideringsförslag för ca 200 riksintressen i olika län. Arbetet beräknas pågå under de närmaste åren.

Efter det att Riksantikvarieämbetets handbok för arbetet med kulturmiljövårdens riksintressen publicerades 2014 har takten i översynsarbetet ökat markant. Handboken är resultatet av ett tvåårigt projekt med syfte att bland annat bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan dem som på olika sätt berörs av eller hanterar riksintressen i sin verksamhet. Handboken är ett stöd främst för länsstyrelserna i deras arbete med rådgivning, stöd, planering och prövning som rör riksintressen. Den kan med fördel även användas av kommunernas plan- och bygglovshandläggare och konsulter som arbetar med olika former av kunskaps- och planeringsunderlag.

Fakta om riksintressen

Områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen till exempel rennäring, yrkesfiske, råvaruutvinning, energiproduktion, vattenförsörjning, naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv – kan pekas ut som områden av riksintresse (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken). Riksantikvarieämbetet ansvarar för att peka ut och ta ställning till revidering av riksintressen för kulturmiljövården, efter samråd med berörda länsstyrelser och Boverket.

Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera olika delar av hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. Det finns cirka 1 650 områden i Sverige som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövård. Dessa ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön vid fysisk planering och andra beslut som rör markanvändning. Det stora flertalet av kulturmiljövårdens riksintressen pekades ut 1987 och sågs över avseende främst textinnehållet vid mitten av 1990-talet. Därefter har ingen genomgripande översyn av urvalet eller områdenas avgränsningar gjorts.

Mer information om riksintressen för kulturmiljövården

Kontakt:
Eva Waldén Selin, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 8537eva.walden.selin@raa.se (tjänstledig)

Dela sidan på

Lämna en kommentar