Nya LödöseFoto: Markus Andersson (CC BY)

Nya föreskrifter för uppdragsarkeologi och vägledning för metallsökare

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifter och allmänna råd för uppdragsarkeologi.  Föreskrifterna som träder i kraft den 1 juli innebär flera förtydliganden och vissa förenklingar. Myndigheten har även tagit fram en vägledning för metallsökare.

De reviderade föreskrifterna för uppdragsarkeologi gäller tillämpningen av 2 kap. 11-13 §§ i kulturmiljölagen(KML). Några av förändringarna är ökade möjligheter till förmedling av de arkeologiska resultaten och krav på uppladdning av rapporter i Riksantikvarieämbetes öppna arkiv Samla. En förenkling och effektivisering är att länsstyrelsen får möjlighet till en förenklad handläggning av små undersökningar. Föreskrifterna har fått en ny struktur med avsikten att nå ökad läsbarhet och många begrepp har definierats.

I samband med revideringen av föreskrifterna revideras också vissa avsnitt i vägledningen om uppdragsarkeologi. Vägledningen ska framförallt vara ett stöd och hjälp vid länsstyrelsernas arbete, men kan även ge undersökare och andra intresserade information om hur kulturmiljölagen ska förstås och tillämpas. Vägledningarna kommer att publiceras på Riksantikvarieämbetets webbplats under sommaren 2015.

Vägledning för metallsökare

Riksantikvarieämbetet har även tagit fram en vägledning för metallsökare enligt 2 kap. 18–20 §§ kulturmiljölagen. Vägledningen syftar till att ge länsstyrelsen ett stöd i deras prövning av ansökningar om tillstånd att använda och medföra metallsökare. Den har tagits fram med anledning av att ändringar i kulturmiljölagen trädde i kraft den 1 januari 2014 och att de äldre allmänna råden upphävdes den 3 mars samma år.

Föreskrifterna för uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1) ersätter de tidigare föreskrifterna (2007:2).

Länk till föreskrifterna

Dela sidan på

Lämna en kommentar