Utvärdering av kulturmiljöarbetet inom kultursamverkansmodellen

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har inlett en utvärdering av kulturmiljöarbetets genomslag i kultursamverkansmodellen. Utvärderingen planeras vara färdig och presenteras i en rapport i december 2015.

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och är en modell för fördelning av statsbidrag till regionala kulturverksamheter. Medlen fördelas av landsting och regioner utifrån regionala kulturplaner som tas fram vart tredje år. Kulturrådet beslutar om nivån på bidragen till respektive landsting/region efter samråd med samverkansrådet där Riksantikvarieämbetet deltar. Sedan 2013 har 20 landsting och regioner (alla förutom Stockholm) anslutit sig till modellen.

I en förstudie som genomförts under våren ser Riksantikvarieämbetet, bland annat baserat på Riksantikvarieämbetets rapport Länsmuseernas och motsvarandes museers kulturmiljöarbete, att kunskapsläget om kulturmiljöarbetet i kultursamverkansmodellen generellt är lågt. Kulturmiljöarbetets roll i modellen är oklar och vidare finns det indikationer på regionala skillnader i kulturmiljöarbetets genomslag, likaså på att de nationella kulturmiljömålen haft ett begränsat genomslag i kultursamverkansmodellen

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen är att undersöka det regionala kulturmiljöarbetets genomslag inom kultursamverkansmodellen. Utvärderingen avser även att visa på hur regionala prioriteringar kan bidra till uppfyllelsen av de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Utvärderingen tar utgångspunkt i följande frågor:

  • Har det regionala kulturmiljöarbetet förändrats sedan införandet av kultursamverkansmodellen?
  • Har centrala aktörer verkat för det regionala kulturmiljöarbetets genomslag inom kultursamverkansmodellen?
  • Vad påverkar genomslaget för det regionala kulturmiljöarbetet?
  • Har regionala prioriteringar bidragit till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet uppfylls?

Mer information: Kristin Lindgren

kristin.lindgren@raa.se, 08-51918048

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar