Foto: Tobias Björkgren (CC BY)

Höstens konferenser och utbildningar

Antal kommentarer: 0

Under hösten 2015 arrangerar Riksantikvarieämbetet ett stort antal konferenser, seminarier och utbildningar. Skadedjur, tillgänglighet, riksintressen och klimat är några av de ämnen som kommer att avhandlas. Vissa av konferenserna har precis öppnat sina anmälningssidor, andra är på gång och några är redan på väg att bli fullbokade.

I vårt kalendarium hittar du alltid aktuella evenemang.

Konferenser

Riksantikvarieämbetets Höstmöte

10-12 november, Quality Hotel Friends, Solna
På temat Kampen om kulturarvet kommer årets Höstmöte att röra sig kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism. Första dagen består av studiebesök och utflykter. Den 11 november är det höstmöteskonferens med inspirationsföreläsningar och den 12 november är det seminarer och workshops.

Kolla in raa.se/hostmote för mer information. Anmälan är öppen. Sista datum är den 30 oktober.

Samlingsforum

18-20 november, Naturhistoriska riksmuseet
Gröna museer och giftiga samlingar? Årets Samlingsforum har fokus på erfarenheter och inspiration om hur museiverksamheten kan bli mer hållbar. En hel dag ägnas särskilt åt ohälsosamma ämnen i samlingen. Välkommen till tre dagar fyllda med kunskap, inspiration och möten med nya och gamla bekantskaper.

Anmälan är öppen och sista datum är 5 november. Du hittar mer information och anmälan här.

Forum för klimat och kulturarv

21-22 oktober, Hotell Park Inn, Uppsala
Forum för klimat och kulturarv vänder sig till alla som arbetar med klimat- eller kulturmiljöfrågor. Dagarna kommer att bjuda på ett brett program med föreläsare och experter från skilda områden och inkluderar internationella utblickar. Goda möjligheter till nätverkande kommer att ges.

Anmälan är öppen och sista datum är 4 oktober. Du hittar mer information och anmälan här.

Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

14-15 oktober, Regionmuseet Kristianstad
Välkommen till en konferens som behandlar intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen gällande industrisamhällets kulturarv. Fokus riktas mot förorenade miljöer och vattenverksamheter.Arrangörer: ArbetSam, Arbetets museum, Regionmuseet Kristianstad och Svenska industriminnesföreningen.

På ArbetSams webbplats finns mer information och anmälan.

Tillgängligt kulturarv?

22 oktober, Certec, Lunds Tekniska Högskola
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med tillgänglighetsfrågor, företrädare för funktionshindersrörelsen samt forskningsinstitutioner och universitet och kommer att fokusera på följande:

  • Tillgänglighet i offentliga byggnader. Hur kan god tillgänglighet uppnås i äldre offentliga byggnader?
  • Digital tillgänglighet. De senaste årens teknikutveckling har skapat många nya möjligheter att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vilka möjligheter är framgångsrika ur ett funktionshindersperspektiv?

Mer information och anmälan hittar ni här. OBS: Förlängd anmälningstid till och med fredagen den 9 oktober.

Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden

15 oktober, Campus Gräsvik, Karlskrona
Riksantikvarieämbetet och Energikontor Sydost, i samverkan med Karlskrona kommun, arrangerar ett seminarium för att gå igenom det senaste inom forskningen kring energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden och för att diskutera beslutsprocesser, förutsättningar, verktyg och kunskaper för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och ändringar vid renovering av byggnader med kulturvärden.

Målgruppen är planerare, energiexperter, energi- och klimatrådgivare, bygglovshandläggare, antikvarier, arkitekter, politiker, fastighetsägare och andra intresserade som arbetar med planering och/eller genomförande av energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Anmälan och program finns här. Sista dag för anmälan, 1 oktober.

Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser

13 november, ArkDes, Stockholm
Vilka metoder och analysverktyg används och på vilka sätt? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Vilka är utvecklingsbehoven?Seminariet vänder sig till dig som gör, beställer eller använder kulturmiljöunderlag i planering och byggande. Du kan arbeta med dessa frågor på exempelvis kommun, länsstyrelse, museum, region, universitet/högskola eller i konsultbolag, bygg- eller bostadsföretag.

Anmälan och program hittar du här.

Utbildningar och kurser

Fria eller fälla

14 oktober, Göteborg
22 oktober, Stockholm
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet erbjuder nu en utbildningsdag om den nya vägledningen Fria eller fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Utbildningen kommer att hållas i Stockholm och Göteborg. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna färdigheter att kunna använda vägledningen vid handläggning av ärenden och i andra situationer där avvägningar mellan trädens olika värden behöver göras. Kursen riktar sig i första hand till natur- och kulturmiljövårdshandläggare samt planhandläggare på länsstyrelser som arbetar med ärenden som rör träd i offentliga miljöer.

Mer information och anmälan finns här.

Seminarie- och utbildningsdag om kulturmiljövårdens riksintressen

23 september, Riksantikvarieämbetet, Stockholm
Riksantikvarieämbetet bjuder in till en seminarie- och utbildningsdag om kulturmiljövårdens riksintressen. Utbildningen utgår från Riksantikvarieämbetets handbok om kulturmiljövårdens riksintressen, del D – ”Att förvalta riksintresseanspråket”. Under dagen berörs bl.a. roller och ansvar, principer för urvalet och arbetet med att hålla riksintressena aktuella och angelägna m.m. Inbjudan vänder sig till dig på länsstyrelsens kulturmiljö- eller planfunktion som i något avseende hanterar kulturmiljöunderlag, fördjupade riksintressebeskrivningar, revideringar avseende kulturmiljövårdens riksintressen eller motsvarande.

FULLBOKAT – Läs mer om utbildningen och ladda ner handledningen här.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar