Samverkan kring natur- och kulturreservat

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för verksamhetsåret 2015 fått ett uppdrag om samverkan kring natur- och kulturreservat.

Uppdraget lyder som följande:
”Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Naturvårdsverket redovisa hur samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete fungerar rörande förvaltningen av natur- och kulturreservat. Redovisningen ska bl.a. omfatta goda exempel som kan inspirera till utvecklade förvaltningsmetoder. Myndigheterna ska även redovisa hur man avser att utveckla samverkan och stärka det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2016.”

Ett liknande uppdrag gavs till Riksantikvarieämbetet redan för 20 år sedan, då man i samråd med Naturvårdsverket och länsstyrelserna skulle redovisa hur kulturhistoriska värden tas tillvara i naturreservat. Du kan läsa mer om detta i Riksantikvarieämbetets rapport Kulturmiljöer i naturreservat – en utredning om deras omfattning, vård och framtid från 1998.

Genomförande av uppdraget under 2015

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har under året upprättat en gemensam arbetsgrupp och styrgrupp för uppdraget. Angelägna områden har identifierats, både på central och på regional nivå. En enkät med frågor om samverkan på länsnivå och om tillvaratagandet av natur- och kulturvärden i natur- respektive kulturreservat har under våren skickats ut till samtliga länsstyrelser. En mycket hög svarsfrekvensen gör att enkätsvaren kan användas som ett viktigt underlag för redovisningen till regeringen.

Som ett led i arbetet med att utveckla förbättrade samverkansformer mellan myndigheterna har Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket beslutat att delta på varandras nätverksträffar för länsstyrelsernas förvaltare av natur- respektive kulturreservat. Även vid dessa träffar har frågor om samverkan mellan natur- och kulturmiljövård lyfts och diskuterats.

Arbetet med att ta fram en skrivelse till regeringen har påbörjats. Myndigheterna har tillsammans, och med hjälp av länsstyrelserna, identifierat flera olika frågor som har betydelse för samverkan och som ska ingå i redovisningen till regeringen. Utmaningar och möjligheter för förbättrad samverkan finns på flera olika nivåer. På en mer tillämpad nivå finns frågor som till exempel rör utformning av myndigheternas vägledningar till länsstyrelserna och hur medel för vård och förvaltning av skyddade områden får användas. På en mer strukturell nivå finns frågor som till exempel rör länsstyrelsehandläggarnas arbetssituation och hur den generella resursfördelningen mellan natur- och kulturvård påverkar bildande och förvaltning av natur- respektive kulturreservat. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket bedömer att vissa av frågorna, särskilt de på tillämpad nivå, bör kunna lösas och utvecklas inom ramen för ett fördjupat samarbete mellan myndigheterna. Frågor som påverkar möjligheter för samverkan på en mer strukturell nivå behöver dock utredas vidare.

För mer information kontakta Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se.