Nyheter
Vallentuna Kyrka

Skillnader i länsstyrelsernas tillsyn av de kyrkliga kulturminnena 2

Länsstyrelsernas tillsyn och tillståndsprövning av de kyrkliga kulturminnena är inte enhetlig i hela landet. Det visar en granskning som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av regeringen. Skillnaderna beror dels på en otydlig lagstiftning, dels på bristande resurser på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter.

Den 30 september överlämnade Riksantikvarieämbetet rapporten Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena till regeringen. Översynen visar att länsstyrelserna ofta fattar beslut om tillstånd utifrån undermåliga underlag, vilket strider mot Riksantikvarieämbetets föreskrifter. Det kan leda till att kulturhistoriska värden som lagen är avsedd att skydda minskar eller till och med förloras.

Vid tillståndsprövning har länsstyrelser möjlighet att ställa skäliga villkor om hur åtgärderna ska utföras och vilken dokumentation som behövs. De villkor som ställs varierar kraftigt över landet. På vissa håll ställs även villkor som går längre än vad lagen medger.

Bristande resurser

Översynen visar att bristerna i tillämpning till stor del beror på att det saknas resurser ute på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. På grund av resursbristen bedriver länsstyrelserna generellt en mycket begränsad tillsyn vilket på sikt kan innebära att vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena blir eftersatt och kulturhistoriska värden riskeras.

Oklar lagstiftning

Kulturmiljölagen infördes 1989, då Svenska kyrkan ännu inte var skild från staten. Delar av lagtexten är, utifrån dagens situation, omodern och allt fler kyrkobyggnader har annan ägare än Svenska kyrkan. Riksantikvarieämbetet föreslår därför ett antal lagändringar som syftar till att kyrkliga minnen ska få ett enhetligt skydd oavsett ägare. Förslagen rör bland annat förtydligande, och delvis inskränkningar av, begreppen kyrkobyggnad och begravningsplats. Riksantikvarieämbetet förslår även att länsstyrelserna ska ges möjlighet att utdöma böter för den som förändrar ett kyrkligt kulturminne utan att först söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Om regeringsuppdraget
Riksantikvarieämbetet har genomfört översynen av hur länsstyrelserna tillämpar 4 kap. kulturmiljölagen inom ramen för regeringsuppdrag Ku2013/1343/KA. Översynen överlämnades till regeringen den 30 september 2015.

Om kyrkliga kulturminnen
– I Kulturmiljölagens 4 kapitel finns bestämmelser som skyddar kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
– Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan.
– Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen.
– Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde och som inte ägs av privatpersoner omfattas också av tillståndsplikt.

Kontakt: Lotta Eriksson Kockum, 08 – 5191 8567, lotta.eriksson.kockum@raa.se

Hej Bitte, tack för din kommentar! När det gäller frågan om Slussen har vi nyligen skrivit om vår roll här: https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/fragor-och-svar-om-riksantikvarieambetet-och-slussen/ Där framgår även vår roll i riksintressesystemet. Precis som du är inne på är vi inte den högsta instansen, utan överklaganden av länsstyrelsebeslut hanteras av förvaltningsdomstolarna. Och där kan vi bara yttra oss om domstolen begär det.

Det är inte bara ifråga om Kyrkor som Länsstyrelsernas till- syn är otydlig. I Stockholm ser vi dagligen hur riksintressen får vika för exploatering av olika slag. Länsstyrelsen viker sig för Stadens och byggarnas exploateringsntressen. Slussen är det mest flagranta exemplet på brott mot riksintresset men även lagen om Kungliga Nationalstadsparken negligeras. Det senare har lett till att buffertzonerna mot parken reducerats och höga byggnader och ett nytt höghus istället för den högsta gasklockan kommer göra starkt visuellt intrång i parken. Riksantikvarieämbetet har inte reagerat på överklagandena och menar att om deras sakkunskap inte efterfrågas så kan ämbetet ingte ingripa. Är det på det viset måste lagen ändras. Raä är ju den högsta instansen och skall vara det yttersta försvaret när vårt kulturarv hotas!

  • Publicerad: 30 september 2015
  • Uppdaterad: 8 mars 2018