Tre olika delar av kulturarvet, två byggnader och en smartphone

Tillgängligt kulturarv?

Vår historia och vårt kulturarv är en gemensam källa till kunskap och upplevelser. Tillgången till kulturarvet är en grundläggande förutsättning och en mänsklig rättighet. Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför idag? Den 22 oktober arrangerar vi en konferens där vi belyser aktuella frågor i tillgänglighetsarbetet.

Det är en mänsklig rättighet att på lika villkor kunna ta del av kulturen och vårt kulturarv. En grund för arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilka är då de avgörande möjligheterna eller utmaningarna? Konferensen är en del i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

När?     22 oktober 2015, kl. 9–16.
Var?     Certec, Lunds Tekniska Högskola, Sölvegatan 26, Lund. (Klicka här för karta)

Vi kommer under en dag att belysa aktuella frågor i tillgänglighetsarbetet, där vi särskilt kommer att fokusera på följande:

  • Tillgänglighet i offentliga byggnader. Hur kan god tillgänglighet uppnås i äldre offentliga byggnader?
  • Digital tillgänglighet. De senaste årens teknikutveckling har skapat många nya möjligheter att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vilka möjligheter är framgångsrika ur ett funktionshindersperspektiv?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med tillgänglighetsfrågor, företrädare för funktionshindersrörelsen samt forskningsinstitutioner och universitet. Syftet med konferensen är dels att belysa forsknings- och utvecklingsbehov, dels att knyta kulturmiljöns aktörer närmare forskningen och funktionshindersorganisationerna.

Arrangemanget genomförs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Certec vid Lunds Tekniska Högskola och DHR. Konferensen finansieras med hjälp av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Klicka här för anmälan och mer information.

Klicka här för mer information om tillgänglighet och Riksantikvarieämbetets arbete.

Välkomna!