Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka.Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka. Foto: Helen Simonsson (CC BY-NC-SA)

Förändrade regler för utförsel av kulturföremål

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har genomfört en Översyn av regelverket om kulturföremål och föreslagit nya regler för utförsel av kulturföremål. Bland förslagen som regeringen har att ta ställning till finns ändrade värdegränser och förslag till ursprungsneutralitet.

Översynen av regelverket om kulturföremål (Ku2013/1344/KA) lämnades över till regeringen den 5 oktober 2015. Regeringens önskemål var att reglerna ska moderniseras och förenklas. Riksantikvarieämbetet har tagit fasta på detta och de nya förslagen till regler och tolkningar av befintliga regler utgår ifrån att minska omfattningen av regelsystemet. Detta bör i sin tur leda till att de regler som finns efterlevs i högre grad.

Nya ekonomiska värdegränser

De ekonomiska värdegränser som idag gäller för utförsel av kulturföremål har inte justerats sedan 1985. Beroende på föremålstyp ligger värdegränserna på 10 000, 20 000 och 50 000 kronor. Föremål värderade under denna nivå behöver idag inte tillstånd för att föras ut. Riksantikvarieämbetet föreslår att värdegränserna dubbleras till 20 000, 40 000 respektive 100 000 kronor. På så sätt minskas byråkratin då färre föremål kommer att behöva tillstånd för att föras ut ur landet, föremål som i 99 procent av fallen ändå skulle få detta tillstånd.

Inte bara ålder

Hur gammalt ett föremål är, räcker inte som mått på hur värdefullt det kan antas vara. Särskilt sentida möbler och belysningsföremål har ett stort värde såväl kulturellt som ekonomiskt. I Sverige har generellt en 100-årsgräns tillämpats för de flesta föremål, för att kräva utförseltillstånd. Riksantikvarieämbetet föreslår att möbler och belysningsföremål förses med en 75-årsgräns i stället. Flera föremålskategorier har tidigare haft en 50-årsgräns. För att bibehålla två ålderskategorier föreslås en höjning av dessa kategorier till 75 år.

Ursprungsneutralitet

Riksantikvarieämbetet föreslår att lagen ska bli ursprungsneutral och inte göra skillnad på om ett föremål tillverkats i Sverige eller utomlands. Riksantikvarieämbetet föreslår till exempel att textila föremål som framställts utomlands, ska komma att omfattas av regelverket. Två nya kategorier bör läggas till de tillståndspliktiga, för att harmonisera med EU-regler: De två kategorierna är Leksaker och spel och Fotografier och film. Även Kyrkliga inventarier bör införas som en separat kategori, vilket behövs för att EU:s återlämnandedirektiv ska gälla fullt ut.

Nationellt register

Ett nationellt register bör upprättas över föremål som nekats utförseltillstånd. Ett av skälen är att EU-kommissionen och UNESCO önskar en nationell listning av kulturföremål som är av stor betydelse för kulturarvet och/eller omfattas av restriktioner och förbud.

Mer information om utförsel av kulturföremål

Förslaget har varit på remiss och remissvaren finns att läsa på regeringens webbplats.
Läs remissvaren
Läs mer om nu gällande bestämmelser för utförsel av kulturföremål

Kontakt: Maria Adolfsson, 08-5191 81 79

Dela sidan på

Lämna en kommentar