Nyheter
Rivningshotade Vänershofshallen har höga kulturhistoriska
VänershofshallenFoto: Västarvet (CC BY-NC)

Riksantikvarieämbetet återkallar överklagandet av Vänershofshallen

Riksantikvarieämbetet har beslutat att återkalla överklagandet av länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara Vänershofshallen i Mariestad.

Riksantikvarieämbetets bedömning har inte ändrats: Vänershofshallen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Efter att ha låtit göra en utredning kan Riksantikvarieämbetet dock konstatera att kostnaden skulle bli för stor. Hallens ägare, Mariestads kommun, har rätt till ersättning och den blir mellan 10 och 11 miljoner kronor. Till detta kommer att kommunen inte är intresserad av att bevara byggnaden. Då är förutsättningarna dåliga för ett lyckat bevarande av hallen.

– Riksantikvarieämbetets uppdrag är att verka för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. En byggnadsminnesmärkning skulle förvisso bevara byggnaden, men användandet och utvecklandet förutsätter att det finns en motiverad ägare. Mariestads kommun är inte intresserad och det beklagar vi verkligen, säger överantikvarie Knut Weibull.

Enligt den värdering Riksantikvarieämbetet låtit göra skulle det behövas mellan 10 och 11 miljoner kronor för att iordningställa hallen då underhållet eftersatts under lång tid. Dessa medel skulle behöva tas av kulturmiljövårdsanslaget. Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att åtgärden inte skulle vara proportionerlig utan ha en negativ påverkan på annan viktig kulturmiljövård i länet.

Om Vänershofshallen

Vänershofshallen färdigställdes 1939 och har behållit sin ursprungliga karaktär när det gäller såväl hallen och läktaren som biljettkontoret. Byggnaden är typisk för de idrottshallar som byggdes på 30-talet i en tid när den borgerligt dominerade idrotten fick kliva åt sidan för en bredare folkrörelseidrott.

Länsstyrelsen i Västra Götaland avslog den 5 juli 2015 en begäran om att byggnadsminnesförklara Vänershofshallen. Detta beslut överklagades av Riksantikvarieämbetet den 31 augusti. Den 24 november återkallades överklagandet då förutsättningarna för ett lyckat bevarande av hallen är dåliga.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: