Nyheter

254 miljoner fördelas till kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2016 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 254 miljonerna fördelas av länsstyrelserna. 32 miljoner reserveras dock av Riksantikvarieämbetet för bland annat runstensvård och konservering av arkeologiskt fyndmaterial.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. Ofta är kulturmiljöerna populära besöksmål som fungerar som lokala stödpunkter och bidrar med både arbetstillfällen och förståelse av lokalsamhället.

Några av satsningarna 2016:

– Till kostnadskrävande projekt i länen fördelades totalt 20 miljoner. Bland annat får länsstyrelsen i Hallands län 3 miljoner för vård och underhåll av världsarvet Grimeton, länsstyrelsen i Kronobergs län får 1,6 miljoner för restaureringen av Bergkvara ruin och länsstyrelsen i Jönköpings län får 1,5 miljoner för vård av Kristallen i Bruzaholm.

– Länsstyrelsen i Västmanland får 1,7 miljoner för akuta arbeten med stenpiren Semla i byggnadsminnet Strömsholms kanal i Fagersta kommun.

– Länsstyrelsen i Östergötland tilldelas 766 000 kronor för projektet ”Traditionella takmaterial”

– Länsstyrelsen i Västra Götaland får 750 000 för projektet ”Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar”. Därutöver tilldelas 500 000 för Hantverkslaboratoriets kunskapsuppbyggande insatser vid Södra Råda gamla kyrkplats.

– I Västerbottens län tilldelas projektet ”Informationsinsatser för byggnadsvården” 250 000 kronor.

– 2 miljoner kronor reserveras för senare fördelning när det gäller bidrag till föreningen Laponiatjouttjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia.

– 2 miljoner kronor avsätts för konservering av arkeologiskt fyndmaterial. Berörda län är Stockholms, Kalmar, Gotlands, Skåne, Hallands, Dalarnas och Västmanlands län.

Världsarvet Grimeton RadiostationVärldsarvet Grimeton Radiostation ska rustas för miljoner.Foto: grimeton.org (Alla rättigheter förbehålles)

Fakta om KMV-anslaget

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år åtta miljoner till landets arbetslivsmuseer.

Fördelningstabell mellan länen – För mer information om hur bidragen fördelas inom länen, kontakta respektive länsstyrelse.

Mer om kulturmiljövårdsanslaget

 

Hej! Här en hälsning från Göteborg. Jag läser RAAs nyhetsbrev regelbundet och ofta med stor behållning. Mitt i Göteborg ligger ett historiskt minnesmärke från svensk stormaktstid: Skansen Lejonet. Tyvärr kommer fästningen att utsättas för mycket stora rasrisker snart då Trafikverket tänker borra en järnvägstunnel strax under det skyddade minnesmärkets gamla sköra grundmurar. Därför skulle jag uppskatta en artikel i nyhetsbrevet om Skansens Lejonet (och Skansen Kronans) betydelse i sitt byggnadshistoriska sammanhang.

Hej Torsten! Kul att du läser nyhetsbrevet regelbundet. När det gäller de båda Statliga byggnadsminnena Skansen Lejonet och Skansen Kronan i Göteborg finns det en del skrivet i Bebyggelseregistret som grundar sig på de skyddsföreskrifter som Riksantikvarieämbetet tagit fram.
Skansen Kronan

Skansen Lejonet

Riksantikvarieämbetet har även tagit fram rapporten Bra vibrationer − ett seminarium om sprängningsinducerade vibrationers påverkan på kulturmiljö.

Vänliga hälsningar

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: