Nora-Pershyttan förekommer i rapportenNora-Pershyttan förekommer i rapportenFoto: Francis Biji (CC BY-SA)

Kulturmiljöarbetet i kultursamverkansmodellen utvärderat

Antal kommentarer: 2

Riksantikvarieämbetet har utvärderat kulturmiljöarbetets genomslag i kultursamverkansmodellen genom att undersöka vad och vilka aktörer som påverkar genomslaget. En av utvärderingens slutsatser är att kulturmiljöarbetet inte är självklart inom modellen. Bland annat finns olika uppfattningar om kulturmiljöarbetet ingår i modellen eller inte.

Utvärderingen syftade även till att visa på hur regionala prioriteringar kan bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Rapportens resultat och slutsatser presenteras i rapporten Kulturmiljöarbetets genomslag inom kultursamverkansmodellen – samverkan påverkar och otydlighet motverkar.

Kulturmiljöarbetet ingen självklar del

En av utvärderingens slutsatser är att kulturmiljöarbetet inte är självklart inom modellen. Bland annat finns olika uppfattningar om kulturmiljöarbetet ingår i modellen eller inte. Inte heller används begreppen kulturmiljö och kulturarv entydigt av regionerna, vilket försvårar jämförelser och överblick. De flesta regioner gör dock regionala prioriteringar för kulturmiljöarbetet, men sällan med de nationella målen för kulturmiljöarbetet som utgångspunkt. Förutom detta kommer utvärderingen fram till att samverkan i kulturmiljöfrågor mellan olika aktörer har ökat sedan införandet av modellen och detta uppges vara en framgångsfaktor för kulturmiljöarbetets genomslag inom modellen. Särskilt lyfts samverkan med länsstyrelsen fram som viktigt.

Utvärderingen konstaterar avslutningsvis att uppföljningen inom modellen hittills har varit bristande gällande kulturmiljöarbetet, vilket har bidragit till att detta är otydligt inom modellen samt till okunskap om målens uppfyllelse.

Rollerna behöver förtydligas

I det fortsatta utvecklingsarbetet av modellen föreslår  Riksantikvarieämbetet att kulturmiljöarbetet, de nationella målen för kulturmiljöarbetet och länsstyrelsens roller bör förtydligas i modellens styrdokument. Kommande uppföljningar och utvärderingar bör även bättre inkludera det regionala kulturmiljöarbetet inom modellen.

Kontakt: Kristin Lindgren, utvärderare, 08 – 5191 8048, kristin.lindgren@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Jag hittar inte rapporten…..
    Vänligen vägled mig

    1. Här kommer en direktlänk. Observera att om rapporten uppdateras kommer denna länk fortfarande att gå till samma dokument. http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9316/Rapp%202016_3.pdf

Lämna en kommentar