Rullatorer utanför en kyrka.Hur lätt är det att komma in i våra kyrkor?Foto: Lisa Nilsen (CC BY)

Välkommen in! Tillgängligare kulturarv för alla

Antal kommentarer: 0

Nu är den här – broschyren om tillgänglighet till kyrkorna som arbetats fram i samarbete mellan Visby Stift och Gotlands Museum inom projektet Över tröskeln – tillgänglighet på kyrkogård och i kyrka.

”Välkommen in!” Så inleds handledningen om tillgänglighet i Gotlands kyrkor som Visby stift i samarbete med Gotlands länsmuseum har färdigställt. Den ingår i ett projekt som har fått namnet Över tröskeln – tillgänglighet på kyrkogård och i kyrka.

Jörgen Renström, byggnadsantikvarie på Gotlands Museum, har varit projektledare. Han berättar att ambitionen har varit att hjälpa församlingarna med goda exempel på vad som är praktiskt genomförbart, var pengar kan sökas och ungefär vad olika åtgärder kostar. Samtidigt vill projektet upplysa om hur man med ganska enkla medel kan göra kyrkan tillgänglig för många fler personer med hjälp av kontrastmarkeringar, bättre ljudanläggningar, med mera. En vanligt spridd missuppfattning är att det bara är personer med nedsatt rörelseförmåga som berörs.

– Det är ramper som i första hand upptar församlingarnas tankar, säger Jörgen Renström. Men det är minst lika viktigt att till exempel teleslingor, som ju har funnits i många år, regelbundet kontrolleras av tekniker så att de fungerar som de ska.

Skriften Tillgängligare i Visby Stift innehåller handfasta tips om vad församlingar bör tänka på för att göra sina kyrkor och kyrkogårdar mer tillgängliga. Konkreta råd om kontrastmarkeringar, räcken, halkskydd, bänkar och ramper illustreras i text och bild.

Lathund för tillgänglighetsarbete

Jörgen Renström hoppas att församlingarna med hjälp av informationen ska lära sig mer om olika funktionsnedsättningar och de hinder som finns i miljön. De ska förhoppningsvis kunna identifiera den verklighet som beskrivs. Handledningen innehåller bilder, bildtexter och exempel från andra församlingar, både i Visby stift och på andra håll inom Svenska kyrkan.

Projektledaren har lagt märke till att det blir ett bättre resultat när kyrkvaktmästare och klockare engagerar sig. Kanske har de jobbat längre på samma ställe än kyrkoherden som ju är ytterst ansvarig för detta område. Därför finns avslutningsvis en lathund som betonar vikten av att alltid ha med tillgänglighetsfrågor på dagordningen vid olika möten, till exempel i kyrkorådet.

Kanske kan lathunden tjäna som inspiration till andra organisationer som vill förbättra sin tillgänglighet? Hembygdsgårdar och museer kan säkert dra nytta av dessa tips och råd. Här presenteras lathunden i sin helhet:

– Betrakta tillgänglighetsarbetet som en ständigt pågående process.

– Betrakta alla aspekter – från parkering till kor – så att förbättringar ingår i en tänkt helhet.

– Sätt upp tillgänglighet som en permanent punkt på kyrkorådets dagordning.

– Utse en person som ges ansvaret för tillgänglighetsfrågorna.

– Vidareutbilda personal och förtroendevalda om dessa frågor.

– Börja med de enklaste åtgärderna.

– Informera besökarna om hur tillgänglig kyrkan är så att man kan få reda på det inför sitt besök.

– Ha i åtanke att tillfälliga besökare kan ha andra behov än församlingsmedlemmarna.

– Fundera långsiktigt och strategiskt hur tillgänglighetsåtgärder skall fördelas bland församlingens kyrkor.

Projektet har finansierats av kyrkoantikvarisk ersättning.

Kontakt: Stefan Nilsson, Kulturvårdsavdelningen, stefan.nilsson@raa.se

Dela sidan på

Lämna en kommentar