Nyheter

4,5 miljoner till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

I år har 40 organisationer sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet varav 19 har beviljats. Bidraget är viktigt för att kunna stötta och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. Frivilliga insatser bidrar till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.

 

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Några av de organisationer som fått del av årets bidrag:

Arbetsam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med drygt 550 arbetslivsmuseer anslutna totalt dvs. ca 16 000 aktiva medlemmar. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och se till att det finns en organisation som för deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Sveriges Hembygdsförbund – SHF organiserar den svenska hembygdsrörelsen med drygt 2 000 anslutna föreningar och 26 regionala förbund. Det totala antalet medlemmar beräknas uppgå till ca 430 000. SHF ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. SHF företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. SHF:s ändamål är enligt stadgarna att ”vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Sveriges Fäbodbrukare – FSF, verkar för det svenska fäbodbruket genom att vara kontaktorgan till myndigheter och instanser på alla nivåer i frågor som berör transhumance och utmarksbete, främst i Sverige men även med kontakter i Skandinavien och övriga Europa . FSF samlar, tillsammans de tre lokala föreningarna, merparten av landets fäbodbrukare för att stödja fäbodbrukarna, sprida kunskaper och utveckla dialog med andra parter som kan ha betydelse för det levande fäbodbruket. FSF verkar för det att det svenska fäbodbruket sak fortsätta som levande kulturarv.

Svensk Flyghistorisk förening- SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker. SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria. SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: