Natur- och kulturarvsdag i det samiska kulturreservatet Atoklimpen lördagen den 9 september.Natur- och kulturarvsdag i det samiska kulturreservatet Atoklimpen lördagen den 9 september. Foto: Fabian Mebus (CC BY)

Förvaltning av natur- och kulturreservat

Antal kommentarer: 0

För att stärka arbetet med att bevara och förvalta värdefulla natur- och kulturlandskap ska Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket samverka tätare. Det gäller bland annat vägledningar, utbildningar samt forskning och kunskapsutveckling. Det framgår i ett regeringsuppdrag som nu har redovisats för Regeringskansliet.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har getts i uppdrag av regeringen att redovisa hur samverkan mellan natur- och kulturmiljöarbete fungerar vid förvaltningen av natur- och kulturreservat. Myndigheterna ska också ta fram goda exempel som inspirerar till utvecklade förvaltningsmetoder, samt redovisa hur samverkan kan utvecklas.

Utvecklingsområden

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har identifierat olika utvecklingsområden, både när det gäller samverkan mellan myndigheterna på central nivå och samverkan som kommer länsstyrelserna till del. Bland de överenskomna utvecklingsområdena finns en intern seminarieserie som ska handla om handlingsvägar för bevarande och förvaltning av värdefulla natur- och kulturlandskap. Det ska också komma till stånd gemensamma utbildningar för förvaltare och ökad samverkan kring vägledningar och forskning.

Samverkan idag

Beskrivningen av hur samverkan fungerar idag har gjorts med utgångspunkt i bland annat en enkät till samtliga länsstyrelser. Resultatet visade att många svaranden saknar tillräckliga rutiner för samverkan mellan naturvård och kulturmiljövård och att det finns en resursbrist som gör att samverkan inte alltid genomförs. Länsstyrelserna efterfrågar en ökad samsyn mellan de centrala myndigheterna, genom gemensamma vägledningar till exempel.

Goda exempel

I redovisningen finns goda exempel på både central och regional nivå. Bland annat nämns handboken Tillgängliga natur- och kulturområden och olika tidigare utbildningsinsatser. För länsstyrelserna nämns bland annat gemensamma arbetsgrupper för natur- och kulturreservat och kombination av olika medel för skötsel samt tillgänglighetsprojekt.

Läs mer om uppdraget

Läs den fullständiga rapporten

Dela sidan på

Lämna en kommentar