De 16 miljömålenDe 16 miljömålen

Myndigheter kraftsamlar gemensamt för miljömålen

Antal kommentarer: 2

16 centrala myndigheter och länsstyrelserna har enats om att tillsammans genomföra 44 åtgärder för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. En lista över de gemensamma åtgärderna publiceras idag, den 1 mars, på www.miljomal.se.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för två åtgärder som bidrar till målet om Levande skogar och en som bidrar till Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Dessutom medverkar Riksantikvarieämbetet i tio åtgärder där andra myndigheter har huvudansvar. Det gäller bland annat åtgärder inom vattenkraften samt landskapsanalys.

Minska skadorna på fornlämningar i skogen

Ca 40 procent av de forn- och kulturlämningar som berörs av skogsbruk skadas eller förstörs. Skadorna behöver graderas så att olika myndighetshandläggare kan jämställa sina bedömningar av dem. Genom ett fältseminarium för berörda handläggare från Skogsstyrelsen vill Riksantikvarieämbetet skapa en gemensam skala för kalibrering av skadebedömningarna. Utöver fältseminariet arrangerar Riksantikvarieämbetet även en workshop för handläggare på länsstyrelserna och personal från Skogsstyrelsen som ska leda till att de olika myndigheterna uppdaterar sina handläggningsrutiner. Rutinerna ska följa den så kallade gemensamma inlämningsfunktionen för skogsägare.

Utred trålfiskets skador på havsbottnens fornlämningar

Bottentrålning orsakar stora negativa förändringar på havsbotten. Bland annat kan det uppstå skador på vrak och andra fornlämningar. I havsområden där det trålas fastnar ofta vrakdelar i trålarna. Sonarbilder visar vrak som har slitits sönder och spridits ut över havsbottnen. Några egentliga undersökningar som belyser omfattningen av skadorna har emellertid inte gjorts. Det kunskapsunderlag som finns är föråldrat. Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Statens maritima museer ska därför utreda omfattningen av skadorna och föreslå åtgärder för att minska dem.

Varje myndighet genomför även egna åtgärder

Ordförande Maria Wetterstrand leder arbetet i rådet där riksantikvarie Lars Amréus och 16 andra myndighetschefer är ledamöter. De 21 länsstyrelserna representeras av Hallands landshövding Lena Sommestad. Rådet inrättades 2014 av regeringen för att öka takten i miljömålsarbetet. Kraftsamlingen ska pågå till och med 2019. Varje år ska listan uppdateras och tillföras nya åtgärder. Vid sidan av de gemensamma åtgärderna ska varje myndighet genomföra egna åtgärder som de själva ansvarar för. Listor över de egna åtgärderna publiceras den 1 mars 2016 på www.miljomal.se.

Länkar
Läs Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista

Läs även om Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen

Kontakt: Michael Frisk, utvärderare, 08-5191 8238, michael.frisk@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Här ett projekt som inte bidrar till att uppfylla miljömålen: 75.000 m3 av Blasieholmen ska schaktas bort, grundvattnet ledas bort, tre kulturhistoriskt intressanta byggnader rivas för att ersättas med en enorm brutalistisk byggnad i betong/glas/metall det s.k. Nobel Center (utan större krav på hållbarhet i byggmaterialet), vilken också skulle förmörka Nationalmuseum. Varför inte använda existerande lämpliga byggnader i staden (som te.x. hittills Konserthuset) och skona natur-, kultur- och stadsmiljön på Blasieholmen ? https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0

  2. Hej Bo och tack för din kommentar.
    Hur Riksantikvarieämbetet har ställt sig i fråga om byggplanerna för Nobel Center kan du läsa i våra två remissvar förra året. Senast i november. Vänliga hälsningar, Åsa Sundin, kommunikatör.
    https://www.raa.se/2015/11/nytt-forslag-till-nobel-center-i-stockholm-otillrackligt/

Lämna en kommentar