Nyheter

På väg mot ett mer tillgängligt kulturarv

Ökat engagemang och ökad kunskap men många hinder återstår. Så kan regeringens strategi för funktionshinderspolitikens genomförande sammanfattas för kulturmiljöområdet. Många aktörer har gjort stora framsteg och insatser för ett mer tillgängligt och inkluderande kulturarv. Tyvärr brister tillgängligheten fortfarande i många byggnader och miljöer.

Bristande tillgänglighet är en grund för diskriminering. Allas rätt att ta del av kultur och kulturarv påtalas särskilt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011–2016 ska möjligheten att delta i kulturlivet förbättras.

Riksantikvarieämbetet har nu gjort en slutredovisning av arbetet på kulturmiljöområdet.Du hittar rapporten här. De senaste åren har funktionshindersfrågorna fått ett ökat genomslag. Fler insatser planeras och genomförs i länen än tidigare, oftare också i samråd med funktionshindersrörelsen. Tillgängligheten till länens kulturmiljöer har på många håll förbättrats avsevärt.

Dock kan man konstatera att arbetet går trögt. En stor del av landets historiska byggnader och miljöer är fortfarande svåra att ta del av för personer med funktionsnedsättning. Bristande kunskap och engagemang, otydlighet kring lagkrav samt otillräckliga resurser lyfts fram som hindrande faktorer. Det finns även en missuppfattning hos fastighetsägare att äldre byggnader och miljöer inte får förändras eller att åtgärder för ökad tillgänglighet är helt förbjudna. Denna uppfattning bromsar utvecklingen och lägger hinder för byggnadens användning som verksamhetslokal.

För det fortsatta arbetet rekommenderas bland annat:

  • ett utökat strategiskt samarbete hos berörda myndigheter
  • en tydligare politisk styrning
  • riktade åtgärder för ett ökat engagemang hos fastighetsägare.

Kulturarvet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Bristande tillgänglighet diskriminerar människor. Kulturarvet riskerar också att betraktas som oanvändbart om det på grund av bristande tillgänglighet inte fungerar för samhällets behov.

På kulturmiljöområdet har arbetet kommit en god bit på vägen även om ett stort arbete återstår. Funktionshindersfrågorna ses också mer som en självklar förutsättning för delaktighet och inkludering och en del i utvecklingen mot ett öppnare, universellt utformat samhälle.

Du hittar slutrapporten här.

Riksantikvarieämbetets kartläggning av tillgänglighet i historiska byggnader.

Filmer och presentationer från konferensen Tillgängligt kulturarv, oktober 2015

Här hittar du mer information om Riksantikvarieämbetets tillgänglighetsarbete.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: