Staty av en människa framför en äldre byggnadFoto: Lars Lundqvist (CC BY-NC-SA)

Tillgängligt kulturarv – möjligheter och utmaningar

Antal kommentarer: 0

Alla har rätt till vår historia och vårt kulturarv. Ändå återstår många hinder för att öka tillgängligheten till kulturarvet för personer med funktionsnedsättning. Den 22 oktober i fjol arrangerades en konferens för att belysa aktuella möjligheter och utmaningar. I fokus stod den byggda miljön och den digitala utvecklingen. Delaktighet, inkludering och universell utformning var tydliga ledord under dagen.

Riksantikvarieämbetet är en av de strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. I fjol genomfördes en konferens tillsammans med Certec, Avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Behov av forskning och utveckling

Syftet med konferensen var dels att belysa forsknings- och utvecklingsbehov, dels att knyta kulturmiljöns aktörer närmare forskningen och funktionshindersorganisationerna. I fokus för dagen var tillgänglighet i äldre offentliga byggnader och hur de senaste årens teknikutveckling har skapat nya möjligheter att göra kulturarvet mer tillgängligt. Ett tiotal föreläsare från olika organisationer gav tillsammans en bred bild av både möjligheter och utmaningar. Drygt 60 personer deltog från såväl myndigheter, universitet, museer, företag och funktionshindersorganisationer.

Konferensen genomfördes hos Certec, i anslutning till det välbesökta Certec informerar, om hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Arrangemanget finansierades med hjälp av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. I myndighetens FoU-program uppmärksammas behovet av forskning på området. Riksantikvarieämbetet uppmanar också till fler forskningsansökningar.

God design och teknik skapar delaktighet

Design för alla, eller Universal Design, handlar om en strävan för det universellt utformade och ett samhälle som fungerar för alla. Per-Olof Hedvall från Certec och Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet talade om hur tillgänglighet är en förutsättning för inkludering och delaktighet. De beskrev bland annat hur god design skapar möjligheter och hur dålig och ogenomtänkt design skapar hinder.

Person som använder smartphone
Foto: Lars Lundqvist
(CC BY-NC-SA)

Kirsten Rassmus-Gröhn vid Certec visade inspirerande exempel på interaktionsdesign och hur”appar” skapar nya möjligheter att uppleva kulturarvet. Genom Tidsmaskinen och Virtual Excavator, kan användaren med ljud och känsel navigera i det historiska landskapet. Stefan Johansson från Funka gav en tydlig bild över hur teknik och information kan göras mer användbar och vikten av ett genomtänkt upplägg på webben. Han beskrev också betydelsen av, men också begränsningarna, i standarden för webb- och e-tjänster WCAG 2.0.

Inom ämnet bebyggd miljö talade bland annat Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund. Han visade olika exempel på hur man i Lund arbetat med bland annat gatuplan och entréer. Några av hans slutsatser är att tillgänglighet sällan står i konflikt med kulturarvet. Byggnader har historiskt sett alltid förändrats utifrån rådande behov. Åtgärder för ökad tillgänglighet är därför är en fortsättning i byggnadens utveckling, en ny ”årsring” i byggnadens historia.

Tillgänglighet som förutsättning för ett inkluderande samhälle

Dagen genomsyrades av en positiv och lösningsfokuserad anda. Tillgänglighet lyftes genomgående fram som en självklar förutsättning för delaktighet och inkludering. Funktionshindersfrågorna fördes också fram som en del i utvecklingen mot ett öppnare, universellt utformat samhälle, snarare än anpassningar av ett samhälle grundat på exkluderande normer.

Samtliga presentationer vid konferensen filmades. Större delen av dagen teckentolkades. Länkar till filmerna, programmet och powerpointpresentationerna hittar du här.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar