Nyheter

Nya föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare

Den 1 juli 2016 träder nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1) i kraft.

Fornlämningsförklaring

Genom kulturmiljölagens fornlämningsbegrepp, där fornlämningar endast utgörs av lämningar som tillkommit före 1850, har vissa yngre lämningar som tidigare varit skyddade i kulturminneslagen kommit att förlora sitt skydd som fornlämningar. Det gäller exempelvis vissa fartygslämningar, milstolpar och kolerakyrkogårdar. Det finns också andra yngre lämningar som inte tidigare var skyddade men som har höga kulturhistoriska värden och där det finns en önskan om ett långsiktigt bevarande, det kan gälla exempelvis vissa industrilämningar och militära lämningar. Länsstyrelsen kan enligt 2 kap. 1 a § KML besluta om en fornlämningsförklaring för en lämning som kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare. För att kunna fornlämningsförklaras behöver lämningen bedömas ha ett högt kulturhistoriskt värde. Riksantikvarieämbetes föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring tydliggör processen för fornlämningsförklaring.

Metallsökare

Före den 1 januari 2014 fanns i Sverige ett generellt förbud mot att använda eller medföra metallsökare. Dispens från förbudet kunde medges av länsstyrelsen. Från och med 2014 har kulturmiljölagen inget generellt förbud, men metallsökare kan endast användas om tillstånd erhålls genom beslut av länsstyrelsen (2 kap. 18-20 §§ KML). Kravet på tillstånd för metallsökare syftar till att motverka och förebygga plundring av fornlämningar med hjälp av metallsökare. Reglerna innebär att en enskild måste ha tillstånd, oavsett i vilket syfte användandet ska ske. Det framgår dessutom av lagtexten att en enskild inte kan få tillstånd till att använda metallsökare i syfte att leta efter fornfynd. Vid tillståndsprövningen ska fornlämningssituationen vara avgörande, dvs. tillstånd bör inte lämnas i eller vid en fornlämning eller på en plats där okända kända fornlämningar eller fornfynd kan förväntas. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om metallsökare reglerar vilka uppgifter som ansökan om användning av metallsökare och länsstyrelsens beslut om tillstånd ska innehålla.

Riksantikvarieämbetets föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare är publicerade i Kulturrådets författningssamling (KRFS 2016:1).

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: